Грађани

Поправљање и преправљање оружја

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници који за то добију решење надлежног органа. Захтев се подноси полицијској управи на чијој територији је седиште правног лица или предузетника, при чему је неопходно приложити следећа документа:

  1. акт о систематизацији радних места;
  2. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
  3. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештaње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
  4. доказ о потребној стручности;
  5. доказ о поседовању потребне техничке опреме и средстава;
  6. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног oсновног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем (за  пиштоље и револвере, ловачке пушке са олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка); уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
  7. доказ о уплаћеној такси (види табелу).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  •  доказ о упису у одговарајући регистар.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихови захтеви били решени у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.