Građani

Biometrijski pasoš

Za izdavanje biometrijskog pasoša za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu javnu ispravu iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva ;
 2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša;
 4. nije obavezno, ali se po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50X50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 • izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, izvoda iz matične knjige umrlih.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Naknada za obrazac pasoša NBS

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 3000,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 090501 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša

 

Naknada za obrazac pasoša Budžet Republike Srbije

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 600,00
žiro račun: 840-30413845-91
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša

* * *

Dana 1. februara 2020. godine, stupila je na snagu Uredba o ceni obrasca putnih isprava, vize i troškovima dostavlјanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 8/2020), kojom je predviđeno da cena obrasca pasoša koji se izdaje u skladu sa članom 33. stav 2. Zakona o putnim ispravama iznosi 4.200,00 dinara.

Navedeni novčani iznos se uplaćuje tako što se iznos od 3.000,00 dinara uplaćuje na račun Narodne banke Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, a iznos od 1.200,00 dinara na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

* * *

Naknada za obrazac pasoša Budžet Republike Srbije ukoliko se zahtev podnosi pre isteka zakonskog roka od sedam (7) meseci do isteka važnosti prethodnog pasoša (čl. 33. stav 2, Zakona o putnim ispravama

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 1.200,00
žiro račun: 840-30413845-91
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša

Primeer uplatnice za obrazac pasoša - Budžet Republike Srbije (čl. 33. stav 2, Zakona o putnim ispravama)

 

Građani koji izvrše uplatu u elektronskoj formi, u obavezi su da organizacionoj jedinici Ministarstva prilože potvrdu banke ili Uprave za trezor o izvršenom plaćanju, odnosno prenosu sredstava kao dokaz o izvršenoj uplati naknade za cenu obrasca putne isprave.

Građani koji zahtev za izdavanje pasoša podnose, shodno Uredbi o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM, u Koordinacionoj upravi u Beogradu, upisuju šifru opštine 41-019.

Napomena

Napominjemo da je, ukoliko građani žele da podnesu zahtev za izdavanje pasoša u zemlji, neophodno da poseduju važeću ličnu kartu Republike Srbije.

Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Prilikom preuzimanja putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu, na njegov zahtev.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi ili ošteti dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Lice koje poseduje važeći pasoš izdat sa rokom važenja od godinu dana, zahtev za izdavanje novog pasoša može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja pasoša koji je izdat na godinu dana.

 

Rok za izdavanje pasoša

Policijska uprava, odnosno Policijska stanica u kojoj je podnet zahtev za izdavanje putne isprave dužna je da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko je zahtev za izdavanje putne isprave podnet u diplomatsko-konzularnom predstavništvu rok za rešavanja zahteva je 60 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

 

Izdavanje pasoša maloletnom licu

Po Zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.

Rok važenja pasoša za maloletna lica

Maloletnim licima pasoš se izdaje sa ograničenim rokovima:

 1. licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;
 2. licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina;
 3. ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelјa uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelјa, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelј. Pisana saglasnost se može dati i izjavom na zapisnik. Tom prilikom potrebno je priložiti:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša;
 4. nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50Х50mm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 • izvoda iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih.

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.
    
Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

Napomena

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima :

 1. ako zahtev podnese jedan od roditelјa, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta;
 2. ako zahtev podnese roditelј kome je odlukom nadležnog organa za pitanje staratelјstva dodelјeno staratelјstvo nad maloletnim licem ili je dozvolјeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovlјeno saglasnošću oba roditelјa;
 3. ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelјa da vrši roditelјsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

 

ZAKAŽI TERMIN (еUprava)