Građani

Biometrijski pasoš

Za izdavanje biometrijskog pasoša za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva,
 2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
 4. nije obavezno, ali se po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50h50mm ("an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • uverenja o državljanstvu ( u slučaju prvog izdavanja biometrijskog pasoša);
 • izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene nekog od podataka podnosioca zahteva evidentiranog u istima).

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Naknada za obrazac pasoša NBS

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 3000,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 090501 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša

Naknada za obrazac pasoša Budžet Republike Srbije

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: obrazac pasoša
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 600,00
žiro račun: 840-30413845-91
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša

Građani koji izvrše uplatu u elektronskoj formi, su u obavezi da organizacionoj jedinici Ministarstva prilože potvrdu banke ili Uprave za trezor o izvršenom plaćanju, odnosno prenosu sredstava kao dokaz o izvršenoj uplati naknade za cenu obrasca putne isprave.

Građani koji zahtev za izdavanje pasoša podnose, shodno Uredbi o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM, u Koordinacionoj upravi u Beogradu, upisuju šifru opštine 41-019.

Napomena

Napominjemo da je, ukoliko građani žele da podnesu zahtev za izdavanje pasoša u zemlji, naophodno da poseduju važeću ličnu kartu Republike Srbije.

Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Prilikom preuzimanja putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu, na njegov zahtev.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.

 

Rok za izdavanje pasoša

Nadležni organ je dužan da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

 

Izdavanje pasoša maloletnom licu

Po Zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.

Rok važenja pasoša za maloletna lica

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, objavljenim u "Službenom glasniku R Srbije" br.104 od 16. 12. 2009. godine, maloletnim licima pasoš se izdaje sa rokom važenja, i to:

 1. licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;
 2. licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.;
 3. ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja (overena u sudu ili opštini, ili ukoliko je drugi roditelj lično prisutan, saglasnost se daje samo potpisivanjem na zahtevu ), odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
 3. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
 4. nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50h50mm ("an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini);
 5. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijskog pasoša);
 • izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju promene ličnih podataka deteta, odnosno roditelja kao podnosioca zahteva, evidentiranog u istima).

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.
    
Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

Napomena

Maloletna lica moraju imati prijavljeno prebivalište na području policijske uprave, odnosno policijske stanice na čijoj teritoriji žive.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima :

 1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
 2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
 3. ako je jedan od roditelja umrlo lice;
 4. ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem, ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
 5. u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

 

ZAKAŽI TERMIN ( еUprava)