Građani

Biometrijski pasoš

Zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prijavljenog prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno sledeće:

1. važeća lična karta ili ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, druga javna isprava iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;

2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;

3. uplatnica generisana na portalu eUprave;

4. nije obavezno, ali po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50x50mm („en face“ na jednobojnoj sivoj pozadini);

5. za hitne slučajeve- dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 • izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, izvoda iz matične knjige umrlih.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

* * *

Dana 1. februara 2020. godine, stupila je na snagu Uredba o ceni obrasca putnih isprava, vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br.8/2020), kojom je predviđeno da cena obrasca pasoša koji se izdaje u skladu sa članom 33. stav 2. Zakona o putnim ispravama iznosi 4.200,00 dinara.

Navedeni novčani iznos uplaćuje se putem generisane uplatnice koja se nalazi na portalu eUprava

* * *

Napomena

Napominjemo da je, ukoliko građani žele da podnesu zahtev za izdavanje pasoša u zemlji, neophodno da poseduju važeću ličnu kartu Republike Srbije.

Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Prilikom preuzimanja putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu, na njegov zahtev.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi ili ošteti dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Lice koje poseduje važeći pasoš izdat sa rokom važenja od godinu dana, zahtev za izdavanje novog pasoša može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja pasoša koji je izdat na godinu dana.

 

Rok za izdavanje pasoša

Policijska uprava, odnosno Policijska stanica u kojoj je podnet zahtev za izdavanje putne isprave dužna je da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko je zahtev za izdavanje putne isprave podnet u diplomatsko-konzularnom predstavništvu rok za rešavanja zahteva je 60 dana od dana podnošenja zahteva.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

 

Izdavanje pasoša maloletnom licu

Po Zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.

Rok važenja pasoša za maloletna lica

Maloletnim licima pasoš se izdaje sa ograničenim rokovima::

 1. licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;
 2. licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina;
 3. ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Pisana saglasnost se može dati i izjavom na zapisnik. Tom prilikom potrebno je priložiti:

 1. važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;
 2. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;

 Uplatnica generisana na portalu eUprava.

 1. nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i  fotografija veličine 50h50mm („en face“, na jednobojnoj sivoj pozadini);
 2. za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
 • izvoda iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih.

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima :

 1. ako zahtev podnese jedan od roditelja, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta;
 2. ako zahtev podnese roditelj kome je odlukom nadležnog organa za pitanje starateljstva dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
 3. ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

 

ZAKAŽI TERMIN (еUprava)