Građani

Izdavanje registracione nalepnice za vozilo upisano u jedinstveni registar (produženje registracije)

Za izdavanje registracione nalepnice za vozilo upisano u jedinstveni registar (za koje je izdata nova saobraćajna dozvola) potrebno je priložiti:

  1. registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;
  2. dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
  3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  4. dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
  • o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila (PDF, Word);
  • o naknadi troškova izrade i izdavanja registracione nalepnice (PDF, Word);
  • o uplati opštinske komunalne takse za držanje vozila, ako je propisane opštinskim odlukama.