Грађани

Издавање таблица за привремено означавање возила (ПРОБА)

Таблице за привремено означавање возила издају се за: моторна и прикључна возила која су преправљена или поправљена; којима се обавља пробна вожња ради испитивања или приказивања својстава; новопроизведена возила која се крећу од произвођача до складишта; возила која се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коjем ће бити регистрована и ради спровођења царинског поступка.

Захтев за издавање пробних таблица подноси власник возила. Захтев се подноси органу унутрашњих послова надлежном према месту из кога се возило одвози или правном лицу које има овлашћење надлежне организационе јединице МУП-а да издаје пробне таблице.

За издавање таблица за привремено означавање возила треба приложити:

  1. попуњен захтев за издавање таблица за привремено означавање возила;
  2. доказ о техничкој исправности возила (осим за возило које се одвози на технички преглед);
  3. доказ о обавезном осигурању;
  4. доказ о власништву возила;
  5. доказ о истоветности (важећу личну карту, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. уплатница генерисана на порталу еУправе