Грађани

Промена саобраћајне дозволе

Уз захтев за промену саобраћајне дозволе, уместо нестале власник возила прилaже:

 1. регистрациони лист;
 2. изјаву о разлозима и околностима нестанка дозволе;
 3. доказ о пријави нестанка саобраћајне дозволе;
 4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 5. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду саобраћајне дозволе (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу) –тарифни број 41 (такса за захтев за издавање нове саобраћајне дозволе , потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) + такса за издавање дупликата  нове саобраћајне дозволе , потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице).

Ако је саобраћајна дозвола дотрајала или оштећена уз захтев треба приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. саобраћајну дозволу;
 3. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду саобраћајне дозволе (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)–тарифни број 41 (такса за захтев за издавање нове саобраћајне дозволе , потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) + такса за издавање дупликатанове саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице).

За промену власника - корисника возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. доказ о пореклу возила (саобраћајну дозволу или други одговарајући доказ);
 3. доказ о власништву са регулисаним пореским дажбинама (купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење итд.), aко се промена власништва возила доказује уговором закљученим између физичких лица, потпис продавца и купца возила оверава суд или други надлежни орган:
 4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 5. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду саобраћајне дозволе (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)– тарифни број 1 и тарифни број 41.;
 • доказ о уплати накнаде за израду регистарских таблица и регистрационе налепнице (ако је промењено регистарско подручје или ако се мењају регистарске таблице) (Word, PDF).

За промену личних података власника - корисника возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. исправу којом се доказује промена података власника;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица):
 • доказ о уплати прописаних трошкова:о плаћеној накнади за израду саобраћајне дозволе (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)– тарифни број 1 и тарифни број 41..

За промену техничких података о возилу потребно је приложити:

 1. регистрациони лист са констатацијом техничког прегледа о извршеној промени техничких података возила;
 2. уверење о извршеном испитивању (уверење о усаглашености са прописима о хомолгизацији односно одобрење Агенције за безбедност саобраћаја);
 3. доказ о пореклу, власништву и царињењу мотoра који је накнадно уграђен;
 4. саобраћајну дозволу;
 5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 6. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду саобраћајне дозволе (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)– тарифни број 1 и тарифни број 41.

За промену пребивалишта – седишта власника возила потребно је приложити:

 1. регистрациони лист;
 2. саобраћајну дозволу;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 4. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду саобраћајне дозволе (Word, PDF);
 • доказ о уплати накнаде за израду  регистарских таблица и регистрационе налепнице ако је промењено регистарско подручје (Word, PDF);
 • о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)– тарифни број 1 и тарифни број 41.