Aktuelno

Statistika - podneti / rešeni zahtevi građana

Tabela sa statističkim podacima o za period od 01. 01 – 31. 12. 2016. godine

r. br.

naziv dokumenta

broj podnetih zahteva

broj rešenih zahteva

broj izdatih dokumenata

broj podnetih žalbi građana

broj rešenih žalbi/prigovora građana

1.

lična karta

1.558.926

 

1.316.472

34

33

2.

prebivalište

 

330.863

 

395

383

3.

boravište

 

24.736

     

4.

putne isprave

472.417

459.585

 

35

34

5.

državljanstvo

31.382

28.210

     

6.

vozačka dozvola

475.156

475.156

475.156

294

294

7.

oružje

28.312

25.759

24.876

1.136

1.111

8.

registracija vozila

424.030

424.030

424.030

113

113

Za tačnost podataka odgovorni su Uprava za upravne poslove i Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije

NAPOMENA:

U skladu sa članom 24. Zakona o prebivalištu i boravištu građana evidencija prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu građana vodi se u elektronskom obliku, pri čemu se prebivalište građana evidentira u evidenciji o izdatim ličnim kartama koje ujedno služi i kao evidencija prebivališta. Shodno navedenom članu navedena elektrosnka evidnecija ne obuhvata vođenje evidencije o podnetim zahtevima za prijavu prebivališta i boravišta.

U postupku rešavanja po zahtevima za sticanje i prestanak držljanstva Uprave za upravne poslove je prvostepeni organ i rešenja se donose samo u prvom stepenu. Stranke nemaju pravo žalbe već mogu pokrenuti upravni spor.