Građani

Statistika - podneti / rešeni zahtevi građana

Tabela sa statističkim podacima o za period od 01. 01 – 31. 12. 2017. godine

r.br.

naziv dokumenta

broj podnetih zahteva

broj rešenih zahteva

broj izdatih dokumenata

broj podnetih žalbi građana

broj rešenih žalbi / prigovora građana

1.

lična karta

803.183

  1.002.279 42 42

2.

prebivalište

  316.573   531 471

3.

boravište

  22.424   4 4

4.

putne isprave

452.022 448.612 443.480 24 18

5.

državljanstvo

27.046 29.455      

6.

vozačka dozvola

803.663 803.663 803.663 193 193

7.

oružje

37.306 35.015 33.759 1.023 900

8.

registracija vozila

430.806 430.806 430.806 109 109

Za tačnost podataka odgovorni su Uprava za upravne poslove i Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije

NAPOMENA:

U skladu sa članom 24. Zakona o prebivalištu i boravištu građana evidencija prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu građana vodi se u elektronskom obliku, pri čemu se prebivalište građana evidentira u evidenciji o izdatim ličnim kartama koje ujedno služi i kao evidencija prebivališta. Shodno navedenom članu navedena elektronska evidencija ne obuhvata vođenje evidencije o podnetim zahtevima za prijavu prebivališta i boravišta.

U postupku rešavanja po zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva Uprava za upravne poslove je prvostepeni organ i rešenja se donose samo u prvom stepenu. Stranke nemaju pravo žalbe već mogu pokrenuti upravni spor.