Građani

Izdavanje probne vozačke dozvole

Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine. Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina a koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima B kategorije.

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje probna vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Na teritoriji Policijske uprave za grad Beograd zahtev se može podneti u Upravi za upravne poslove, Odelјenju za registraciju vozila i vozačke dozvole, ulica Ljermontova 12a, Policijskoj stanici Mladenovac i Policijskoj stanici Lazarevac.

Uz zahtev treba priložiti:

  1. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B kategorije (lekarsko uverenje) koje nije starije od šest meseci;
  2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima B kategorije;
  3. potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz će se prilagati kada se steknu uslovi iz čl. 241. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima "Sl.glasnik Republike Srbije" br.41/09);
  4. važeću ličnu kartu na uvid;
  5. dve fotografije dimenzije 45 x 35 mm, koje nisu starije od šest meseci;
  6. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (PDF, Word);
  7. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

Naknada za troškove izrade probne vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada probne vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 294,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 060703 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za troškove izrade probne vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac: MUP Republike Srbije
iznos: 621,00
žiro račun: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj: sa pozivom na broj i modela

Računi MUP-a područnih policijskih uprava sa pozivima na broj (Word, PDF)

Naknada za republičku administrativnu taksu

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R Srbije
iznos: Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.