Građani

Izdavanje probne vozačke dozvole

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategotija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

- dve godine licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života ;
- do navršene 21 godine života licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19 godine života.

Izuzetno učenicima srednjih stručnih škola koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.
Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija izdaće mu se vozačka dozvola.

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje probna vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Na teritoriji Policijske uprave za grad Beograd zahtev se može podneti u Upravi za upravne poslove, Odeljenju za registraciju vozila i vozačke dozvole, Ljermontova ulica 12a, Policijskoj stanici Mladenovac i Policijskoj stanici Lazarevac.

Uz zahtev treba priložiti:

  1. lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima one kategorije, za koje se izdaje probna vozačka dozvola (A1, A2, A, B1 ili B kategorije) koje nije starije od šest meseci;
  2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima one kategorije za koje se izdaje probna vozačka dozvola (A1, A2, A, B1 ili B kategorije);
  3. potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći;
  4. važeću ličnu kartu na uvid;
  5. fotografija vozača uzima se u digitalnom obliku prilikom podnošenja zahteva;
  6. Uplatnica generisana na portalu eUprave 

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.