Грађани

Издавање дупликата возачке или пробне возачке дозволе

Уместо возачке дозволе или пробне возачке дозволе у којој су погрешно уписани подаци, изгубљене, украдене, оштећене или уништене возачке дозволе (на захтев имаоца дозволе) издаје се нова возачка дозвола. Уз захтев је неопходно приложити:

  1. изјаву подносиоца о разлозима и околностима због којих се тражи издавање дупликата;
  2. возачку дозволу (ако је оштећена или су у истој погрешно уписани подаци);
  3. важећу личну карту на увид;
  4. доказ о плаћеној накнади трошкова израде возачке дозволе (WordPDF);
  5. доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Накнада за трошкове израде возачке дозволе

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 255,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 091001 (позив на број за све општине у Србији)

 

Накнада за републичку административну таксу

 

уплатилац: име, презиме, адреса
сврха: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: Републичка административна такса (види табелу)-тарифни број 40 (такса за захтев за издавање нове возачке дозволе/пробне возачке дозволе (дупликат) + такса за издавање нове возачке дозволе/пробне возачке дозволе (дупликат))
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (PDF)

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

Накнада за трошкове израде пробне возачке дозволе

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда пробне возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 294,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 060703 (позив на број за све општине у Србији)

 

Накнада за републичку административну таксу

 

уплатилац: име, презиме, адреса
сврха: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: Републичка административна такса (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (PDF)

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе