Грађани

Издавање нове пробне возачке дозволе због уписа нове категорије

Ако лице са пробном возачком дозволом положи испит за возача возила једну од осталих категорија - А1, А2, А, Б1 и Б, пробна возачка дозвола за новостечену категорију важиће до датума важења пробне возачке дозволе која је прво издата.

Уз захтев треба приложити:

  1. лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима новоположене категорије, које није старије од шест месеци;
  2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима новоположене категорије;
  3. важећу личну карту на увид;
  4. уплатница генерисана на порталу еУправе 

 

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу.