Грађани

Издавање возачке дозволе због промене личног имена

За промену личног имена возача потребно је приложити:

  1. возачку дозволу;
  2. важећу личну карту на увид;
  3. доказ о плаћеној накнади трошкова израде возачке дозволе (Word,PDF);
  4. доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Накнада за трошкове израде возачке дозволе

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 255,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 091001 (позив на број за све општине у Србији)

 

Накнада за републичку административну таксу

 

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: Републичка административна такса (види табелу)-тарифни број 40 (такса за захтев за издавање  возачке дозволе + такса за издавање возачке дозволе)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (PDF)

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе