Грађани

Признавање возачке дозволе Републике Србије у Републици Аустрији

Обавештавамо вас да смо од стране Амбасаде Републике Србије у Бечу добили информацију да је 6.2.2017. године објављена одлука аустријског министра за саобраћај, иновације и технологију о признању возачких дозвола издатих у Републици Србији без обавезе полагања возачког испита за све категорије возила.

Наведена одлука је резултат интензивних преговора Министарства унутрашњих послова са аустријском страном.

Држављани Републике Србије ово право могу остваривати под следећим условима.

 1. Морају имати регулисан боравак у Аустрији. Подносилац захтева је у обавези да докаже да је у тренутку стицања иностране возачке дозволе имао главно место боравка или боравак у трајању од најмање 6  месеци у земљи која је издала возачку дозволу. Овај доказ није неопходан, уколико подносилац захтева поседује држављанство земље издавања возачке дозволе и да је приликом заснивања главног места боравка у Аустрији већ поседовао инострану возачку дозволу.
 2. Потребна су следећа документа приликом подношења захтева:
  • попуњен формулар са захтевом;
  • лекарско уверење које не сме да буде старије од 18 месеци и мора да буде издато од стране овлашћеног лекара;
  • путна исправа у оригиналу и две копије;
  • пријавни лист у оригиналу и  једна копија;
  • возачка дозвола у оригиналу и две копије;
  •  фотографија за пасош (36-45 mm x 28-35 mm).