Грађани

Шта се сматра насиљем у породици

− Наношење или покушај наношења телесне повреде

− Изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу

− Присиљавање на сексуални однос

− Навођење на сексуални однос или навођење на сексуални однос са лицем које није навршило 14. година живота или немоћним лицем

− Ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима

− Вређање, као и свако друго дрско, безобразно и злонамерно понашање

Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства обавља Центар за социјални рад. Поступак у спору покреће се тужбом, коју могу поднети: члан породице према коме је насиље извршено, његов законски заступник, јавни тужилац и орган старатељства.