Građani

Šta se smatra nasiljem u porodici

− Nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede

− Izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu

− Prisiljavanje na seksualni odnos

− Navođenje na seksualni odnos ili navođenje na seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godina života ili nemoćnim licem

− Ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima

− Vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobrazno i zlonamerno ponašanje

Poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva obavlja Centar za socijalni rad. Postupak u sporu pokreće se tužbom, koju mogu podneti: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljstva.