Грађани

Привремени боравак

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК

Захтев за одобрење привременог боравка подноси се у Полицијској управи за град Београд, Управи за странце и подручним полицијским управама или електронским путем, у зависности од адресе боравишта или становања страног држављанина, организационим јединицама које су надлежне за боравак и кретање страних држављана на територији Републике Србије.

Захтев за одобрење или продужење привременог боравка подноси се лично и у прилогу захтева доставља се комплетна документација, односно сви прописани докази. По захтеву овлашћеног службеног лица, захтев се може допунити додатним доказима.

Захтев за продужење привременог боравка подноси се најраније три месеца а најкасније 30 дана пре истека одобреног привременог боравка.

Рок важења путне исправе мора бити најмање три месеца дужи од рока на који се одобрава привремени боравак.

Странац је дужан да у Републици Србији борави у складу са сврхом за коју је привремени боравак одобрен.

Ближи услови за одобрење привременог боравка прописани су Правилником о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу.


 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА

а. Обавезна документација за одобрење привременог боравка (по сваком основу):

•    важећи лични или службени пасош
•    доказ о средствима за издржавање током планираног боравка
•    пријава адресе боравишта или становања у Републици Србији
•    доказ о здравственом осигурању током планираног боравка
•    доказ о уплати прописане административне таксе
•    две фотографије (35x45мм, у боји, анфас)
•    попуњен формулар

b. Уз обавезну документацију постоји и посебна документација која се прилаже по сваком наведеном основу

Доказ о уплати административне таксе

Уплатнице за административне таксе генеришете на порталу еУправа тако што након уноса имена и презимена, евиденцијског броја и адресе боравишта или становања, у првом падајућем менију изаберете опцију СТРАНЦИ, а након тога административну таксу прописану за захтев који подносите.

1. По основу запошљавања:

Запошљавање

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији;
 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање странца у Републици Србији у складу са прописима о раду;
 • извештај организације надлежне за послове запошљавања о испуњености услова за запослење, када се радни однос заснива први пут, односно радна дозвола када се привремени боравак продужава.

Запошљавање – лице уписана у решење о регистрацији

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији;
 • радна дозвола када се привремени боравак продужава

Запошљавање - уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним правним лицем за странца упућеног на рад у Републику Србију

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији
 • уговор о пословно-техничкој сарадњи са страним правним лицем
 • одлука страног правног лица о упућивању или делегацији радника у правно лице које је регистровано у Републици Србији, уколико то није регулисано уговором о пословно-техничкој сарадњи
 • потврда правног лица које је регистровано у Републици Србији, о радном ангажовању страног држављанина.
 • радна дозвола када се привремени боравак продужава.

Запошљавање - странац који се креће у оквиру привредног друштва регистрованог у иностранству у циљу привременог упућивања, односно премештања на рад у правно лице које је регистровано у Републици Србији

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији;
 • одлука страног правног лица о упућивању или делегацији радника у правно лице које је регистровано у Републици Србији;
 • потврда правног лица које је регистровано у Републици Србији о радном ангажовању страног држављанина
 • радна дозвола када се привремени боравак продужава

Запошљавањe - професионално ангажовање у спортском клубу

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији спортског клуба у Републици Србији;
 • уговор о ангажовању страног спортисте оверен у надлежном спортском савезу
 • радна дозвола када се привремени боравак продужава.

Запошљавање – волонтер

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији
 • уговор о волонтирању
 • потврда државног органа да је организатор волонтирања уписан у прописане евиденције организатора волонтирања

Запошљавање – акредитовани страни новинар

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • акредитација министарства надлежног за послове културе и информисања у Републици Србији

Запошљавање - експерти ангажовани на реализацији пројеката у сарадњи са другим државним органима

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • допис надлежног државног органа, јединице локалне самоуправе или друге организације или удружења о потреби ангажовања страног држављанина, његовој функцији и временском трајању ангажовања

 

2. По основу школовања:

Школовање – студирање – учење српског језика

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • потврда о упису у верификовану основну или средњу школу, односно акредитовану високошколску образовну установу;
 • потврда о упису у организацију регистровану за остало образовање или учење језика(ако је у питању учење српског језика);
 • извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији у коме је наведено да се бави образовањем као претежном делатности, односно потврду да је образовна установа верификована или акредитована у Републици Србији

Учествовање у програмима међународне размене ученика или студената

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији;
 • потврда о упису у верификовану основну или средњу школу, односно акредитовану високошколску образовну установу у оквиру програма међународне размене ученика и студената и доказ да је програм међународне размене ученика и студената одобрен од стране министарства надлежног за просвету и науку

Специјализација, стручна обука или пракса

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији;
 • потврда правног лица које организује специјализацију, обуку или праксу у Републици Србији, у којој је наведен датум почетка и завршетка специјализације, стручне обуке и праксе
 • радна дозвола када се привремени боравак продужава, у зависности од природе ангажовања

Научно истраживачки рад или друге научно образовне активности

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији акредитоване научно истраживачке организације у Републици Србији код које странац обавља научно истраживачки рад или другу научно образовну активност;
 • уговор закључен са научно-истраживачком организацијом о обављању научно-истраживачког рада и спровођења истраживачких активности
 • уверење установе, односно правног лица код којег странац обавља научно истраживачки рад или друге научно образовне активности са датумом почетка и завршетка научно истраживачког рада или друге научно образовне активности
 • радна дозвола када се привремени боравак продужава.

 

3. По основу спајања породице:

Спајање породице - брак

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод из матичне књиге венчаних не старији од 6 месеци (супружник држављанин Републике Србије)
 • документ о постојању брачне заједнице са странцем, у складу са националним законодавством земље где је брачна заједница успостављена (супружници страни држављани)

Спајање породице –ванбрачни партнери

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • доказ о слободном брачном стању за оба партнера
 • друге доказе о постојању ванбрачне заједнице (изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о трајнијој заједници живота, докази о заједничкој адреси становања, односно извод из регистра ванбрачних заједница, уколико се исти води у земљи где је постојала ванбрачна заједница и друго)
 • ако је у ванбрачној заједници рођено заједничко дете, извод из матичне књиге рођених за дете.

Спајање породице – за малолетно дете

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод из матичне књиге рођених за дете
 • потребно је присуство оба родитеља. Ако није могуће обезбедити присуство оба родитеља, прилаже се и оверена сагласност другог родитеља.

Законски заступници (родитељи, старатељи) деце која су рођена у Републици Србији и који имају одобрен привремени боравак, дужни су у року од 90 дана од дана рођења детата да поднесу захтев за одобрење привременог боравка за дете.

Спајање породице – са странцем коме је одобрен азил у Републици Србији

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • копија решења о одобреном азилу у Републици Србији за члана уже породице по основу ког подноси захтев за привремени боравак
 • други докази о сродству са којима располаже

 

4. Остало:

Самостални привремени боравак

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • доказ тј. документација којом доказује да је имао одобрен привремени боравак по основу спајања породице у претходне четири године
 • извод из матичне књиге умрлих за преминулог члана породице, односно пресуда о разводу брака (супружник умро, или је дошло до развода)
 • доказ да је против члана уже породице покренут кривични поступак због извршења кривичног дела насиља у породици, односно да је члан уже породице правоснажно осуђен за то кривично дело (жртва породичног насиља)
 • документ надлежног Центра за социјални рад да су током важења привременог боравка по основу спајања породице, у оквиру њихове надлежности предузимане мере ради заштите странца од насиља у породици, односно документ сигурне куће да је током важења привременог боравка по основу спајања породице подносилац захтева смештен у њиховим просторијама ради пружања заштите од члана уже породице који је у више наврата пријављиван полицији, тужилаштву или другим државним органима због постојања основане сумње да је учинио кривично дело насиље у породици (жртва породичног насиља).

Обављање верске службе

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Републици Србији;
 • уговор о раду или писмо регистроване цркве или верске заједнице у Републици Србији у коме се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник

Лечење

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • решење о регистрацији здравствене установе у Републици Србији
 • допис здравствене установе у коме се наводи место лечења и потреба континуираног лечења у одређеном временском периоду
 • решење о регистрацији установе социјалне заштите у Републици Србији и лиценцу за рад издату од стране органа надлежног за послове социјалне заштите (ако је у питању нега болесника)

Власништво над непокретности

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • извод из листа непокретности

изузетно, доказом се може сматрати и други документ којим се доказује власништво (оверен купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење, судска пресуда и сл.)

 

5. Категорије странаца којима привремени боравак може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка:

„Startup“

Странци који су у Републици Србији основали привредно друштво чија је иновациона делатност потврђена од стране регистрованог научно технолошког парка, чији је један од оснивача Република Србија, аутономна покрајина, град Београд или јединица локалне самоуправе;

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • документ издат од стране регистрованог научно технолошког парка, којим се потврђује да је делатност привредног друштва које је странац основао у Републици Србији препозната као иновациона делатност

Први привремени боравак се одобрава на једну годину а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и један од следећих докумената:

 • доказ да је у периоду важења претходно одобреног привременог боравка са једним или више држављана Републике Србије заснован радни однос на период који је дужи од периода на који се тражи продужење привременог боравка или
 • доказ да је у периоду важења претходно важећег привременог боравка привредно друштво које је основано за иновациону делатност остварило пословни приход у минималном износу од 1.000.000,00 дин или
 • документ издат од стране Научно технолошког парка, којим се потврђује да се привредно друштво и даље активно бави иновационом делатношћу

Инвеститор

Странци који врше улагање у већ регистровано привредно друштво у Републици Србији, односно у делатност тог друштва улагањем у основна материјална и нематеријална средства;

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • потврдa или извод о поседовању средстава на рачуну банке која је регистрована у Републици Србији у висини од минимум 50.000,00 евра, односно у еквивалентној вредности у динарима или другој страној валути

Први привремени боравак се одобрава на шест месеци а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и:

 • доказ о уплати новчаног улога у основни капитал већ регистрованог привредног друштва у износу од минимум 5.000,00 евра односно у еквивалентној вредности у динарима или другој страној валути

Таленат

Cтранци који поседују решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Републике Србије;

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Републике Србије

Први привремени боравак се одобрава на једну годину а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и један од следећих докумената:

 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду
 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача

Српско порекло

Српским пореклом подносиоца захтева сматра се крвно или адоптивно сродство са претком у правој линији који је држављанин Републике Србије или држављанин држава претходница Републике Србије, односно држава чији је Република Србија правни следбеник, односно који се изјашњава или се изјашњавао као Србин

а. обавезна документација + б. посебна документација:

 • домаћа јавна исправа или страна јавна исправа која у складу са законом има доказну снагу домаће јавне исправе, којом се може утврдити српско порекло подносиоца захтева
 • крштеница Српске православне цркве коју је издала епархија или парохија цркве из које се може утврдити српско порекло подносиоца захтева, односно његовог претка

 

Први привремени боравак се одобрава на једну годину а приликом подношења захтева за продужење привременог боравка прилаже се и један од следећих докумената:

 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду
 • извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача
 • уверење о стицању непокретности на територији Републике Србије
 • потврду о примањима у иностранству
 • уверење о коришћењу права на пензију остварену у иностранству

 


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Доказом да странац има обезбеђена средства за издржавање сматра се:

 • потврда о висини зараде (обрачун зараде и слично);
 • уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање странца у Републици Србији у складу са прописима о раду;
 • доказ о исплатама из пензијског осигурања;
 • доказ о упису у Регистар пољопривредних газдинстава;
 • потврда или извод о поседовању средстава на рачуну банке која је регистрована у Републици Србији у висини минималне зараде у Републици Србији;
 • гаранција послодавца или физичког лица који је члан домаћинства странца који је поднео захтев за одобрење сталног настањења да ће сносити трошкове издржавања странца.

Доказом да је странац здравствено осигуран сматра се:

 • eвропска картица здравственог осигурања, односно друга исправа којом доказују да су осигурaни у својој држави, у складу са прописима Републике Србије о здравственом осигурању;
 • полиса здравственог осигурања странца;
 • доказ о поседовању новчаних средстава којима се могу покрити трошкови пружања хитне медицинске помоћи, односно лечења хроничних болести;
 • гаранција послодавца или физичког лица да ће покрити трошкове пружања хитне медицинске помоћи, односно лечења хроничних болести;
 • важећа картица здравственог осигурања Републике Србије.

Докази који нису издати од стране надлежних органа Републике Србије достављају се са преводом овлашћеног судског преводиоца.

Изјаве које странац даје, а служе као доказ о испуњености одговарајућих законских услова за одобрење привременог боравка или сталног настањења оверавају се код јавног бележника.