Građani

Mere zaštite podataka


Ministarstvo prilikom obrade podataka primenjuje odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka koji se automatski obrađuju, saglasno usvojenim standardima i srazmerno rizicima koji proizlaze iz obrade i prirode podataka koji se štite i preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilјu zaštite podataka od nezakonitog uništenja ili gubitka, menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa kada se obrada podataka vrši upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Sprovođenje organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera zaštite podataka vrši posebna organizaciona jedinica Ministarstva, Odsek za obradu podataka i evidencije u Odelјenju za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima u okviru Sekratarijata ministarstva.