Грађани

Сврха обраде података о личности

На основу Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Службени гласник РС", број 24/18) Министарство унутрашњих послова податке о личности обрађује у сврхе:

1) заштите безбедности грађана и Уставом зајемчених права и слобода;
2) заштите имовине;
3) израде криминалистичко-обавештајних информација, оперативних извештаја,
оперативних информација и других аналитичких извештаја;
4) спречавања вршења и откривања кривичних дела и имовине проистекле из
кривичних дела;
5) спречавања вршења и откривања прекршаја;
6) проналажења извршилаца кривичних дела и прекршаја;
7) евидентирања извршилаца кривичних дела и прекршаја;
8) вођења кривичног и прекршајног уписника;
9) трагања за лицима и предметима;
10) идентификације лица и НН лешева;
11) обезбеђивања доказа;
12) вршења форензичког вештачења;
13) одржавања јавног реда и мира и обезбеђивања јавних скупова;
14) спречавања насиља и недоличног понашања на спортским приредбама;
15) безбедносне заштите одређених лица и објеката;
16) обезбеђења лица и објеката;
17) надзора над пословима приватног обезбеђења и детективске делатности;
18) граничне контроле која обухвата вршење граничних провера на граничним  
прелазима и надзор државне границе ван граничних прелаза;
19) обављања послова у области кретања и боравка страних држављана на територији Републике Србије;
20) обављања послова у области азила и привремене заштите;
21 контроле и безбедности саобраћаја на путевима;
22) пружања полицијске помоћи;
23) унутрашње контроле;
24) планирања, праћења и примене теста интегритета, као и предузимања других
превентивних активности;
25) контроле пријаве и промене имовног стања одређених категорија запослених у Министарству;
26) управљања људским ресурсима у Министарству;
27) школовања, обуке и стручног усавршавања;
28) планирања и програмирања безбедносне заштите;
29) праћења и оцењивања спровођења планова и програма безбедносне заштите;
30) заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од елементарних непогода и других несрећа;
31) информисања јавности;
32) извршавања послова из области међународне полицијске сарадње и на основу
чланства у међународним организацијама, извршавања обавеза из међународних уговора и међународне размене података;
33) примене мера информационе безбедности;
34) вршења безбедносних провера;
35) издавања докумената грађанима;
36) статистичке анализе, аналитике и развоја;
37) вршења других послова прописаних законом.

Министарство унутрашњих послова је орган власти  надлежан за спречавање, истрагу и откривање кривичних дела, као и гоњење учинилаца кривичних дела или извршење кривичних санкција, укључујући и заштиту и спречавање претњи јавној и националној безбедности, и према Закону о заштити података о личности  обрађује податке о личности у посебне сврхе.

Обрада података у Министарству унутрашњих послова врши се у електронској форми у оквиру информационо-комуникационих система, у форми аудио-видео записа и фотографија и у папирној форми у облику регистара, картотека, дневника и другом облику.