Министарство

Притужбе на рад полиције


Притужбени поступак регулисан је Законом о полицији (чл. 234-243) и Правилником о начину поступања у току притужбеног поступка.

Притужба је сваки поднесак у коме појединац (притужилац) указује да су поступањем или пропуштањем поступања запосленог у МУП-у при вршењу службених задатака повређена његова људска и мањинска права и слободе.

Притужбу можете поднети у року од 30 дана од дана када је дошло до повреде Ваших права и слобода, након чега ће бити спроведен притужбени поступак у складу са чл. 235. Законом о полицији.

Уколико је притужба поднета по истеку рока од 30 дана, спровешће се скраћени притужбени поднесак у складу са чл. 241. Закона о полицији.

Притужба се подноси било којој организационој јединици Министарства (полицијској станици, полицијској управи или полицијској испостави).

Свака организациона јединица дужна је да прими притужбу и достави је надлежној организационој јединици, односно орг. јединици у којој је запослено лице на које се притужујете, од када почиње тећи рок за решавање притужбе.

Притужбу можете поднети писмено (поштом или електронским путем) или усмено на записник.

Притужба мора бити разумљива и садржати Ваше личне податке (име, презиме, контакт адреса), као и место, време и опис конкретне радње, односно пропуста на који се притужба односи.

Притужбом се не сматрају анонимни поднесци, као ни други поднесци упућени МУП-у (захтеви, жалбе, молбе и сл.) који се односе на остваривање права из других поступака (управни, кривични, прекршајни).

У притужбеном поступку у којем је притужилац малолетно лице, обавезно је присуство родитеља или законског заступника.


ТОК ПОСТУПКА

Након пријема притужбе руководилац је дужан да Вас обавести о покретању притужбеног поступка и да Вас позове на разговор у коме ће Вас упознати са чињеницама које су утврђене у поступку провера навода Ваше притужбе, као и о томе да ли је у конкретном случају Ваше право повређено или не.

Уколико се у конкретном случају усагласе Ваши ставови и ставови руководиоца, поступак ће се окончати. У супротном, Ваша притужба биће уступљена Комисији за решавање притужби, као другостепеном органу.

 

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК - РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ ПРЕД КОМИСИЈОМ

Комисија за решавање притужби је састављена од 3 члана која именује министар унутрашњих послова (2 полицијска службеника и 1 представник јавности).

Седнице Комисије су јавне, осим када Комисија одлучи да јавност буде искључена из разлога заптите података о личности или поверљивих података, као и када је притужилац малолетно лице.

Од Вас ће се тражити да присуствујете седници Комисије, о којој ће те бити обавештени писаним позивом.

Решавање притужбе на Комисији је коначно, о чему ће Вас Комисија обавестити писаним путем. Уколико сте незадовољни одлуком Комисије, имате на располагању сва друга правна средства за заштиту својих права.


СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

Уколико је притужба поднета по истеку рока од 30 дана од дана када је дошло до повреде Ваших права и слобода, као и ако се притужба односи  на рад Министарства, притужба  се решава у скраћеном поступку.

У скраћеном поступку руководилац проверава наводе Ваше притужбе и у року од 60 дана Вас писаним путем обавештава о исходу поступка провера.

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА:

1. У којим случајевима могу да поднесем притужбу на рад полиције?

Можете поднети притужбу уколико сте уочили неку неправилност или пропуст у раду полицијских службеника и других запослених у Министарству и уколико сматрате да су због њиховог незаконитог или неправилног поступања повређена Ваша права и слободе тиме што су на пример:

  • били непристојни према Вама,
  • употребили прекомерну силу,
  • спречили Вас у остваривању Ваших права...

Скрећући пажњу на наводно незаконито и непримерено поступање запослених у МУП-у помажете Министарству у решавању случајева злоупотреба или непрофесионалног поступања.

2. Да ли притужба мора да буде потписана?

Притужбом се може сматрати и непотписани поднесак уколико садржи податке из којих се може проверити или утврдити идентитет подносиоца. Анонимни поднесци се не решавају у притужбеном поступку већ у другом поступку.

3. Да ли морам да знам име и презиме запосленог у Министарству који ми је повредио неко право, односно на кога се притужујем?

Није неопходно. Довољно је навести што прецизније податке који се односе на време, место и опис радње или пропуста на који се притужујете, односно евентуалне доказе којима поткрепљујете Вашу притужбу.

4. Коме да се жалим на рад Комисије?

Уколико сте незадовољни радом Комисије, притужбу можете поднети Кабинету министра.