Građani

Izdavanje probne vozačke dozvole

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravlјanje motornim vozilima kategotija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

- dve godine licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života ;
- do navršene 21 godine života licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19 godine života.

Izuzetno učenicima srednjih stručnih škola koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravlјanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravlјanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.
Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija izdaće mu se vozačka dozvola.

Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje probna vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Na teritoriji Policijske uprave za grad Beograd zahtev se može podneti u Upravi za upravne poslove, Odelјenju za registraciju vozila i vozačke dozvole, ulica Ljermontova 12a, Policijskoj stanici Mladenovac i Policijskoj stanici Lazarevac.

Uz zahtev treba priložiti:

  1. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravlјanje motornim vozilima one kategorije, za koje se izdaje probna vozačka dozvola (A1, A2, A, B1 ili B kategorije) koje nije starije od šest meseci;
  2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravlјanje motornim vozilima one kategorije za koje se izdaje probna vozačka dozvola (A1, A2, A, B1 ili B kategorije);
  3. potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći;
  4. važeću ličnu kartu na uvid;
  5. fotografija vozača uzima se u digitalnom obliku prilikom podnošenja zahteva;
  6. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole (WordPDF);
  7. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Naknada za troškove izrade probne vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada probne vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 294,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 060703 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

Naknada za republičku administrativnu taksu

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet R Srbije
iznos: Republička administrativna taksa (vidi tabelu)

- tarifni broj 40 (taksa za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole + taksa za izdavanje probne vozačke dozvole)

žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.