Ministarstvo

Pritužbe na rad policije

Pritužbeni postupak regulisan je Zakonom o policiji i Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka.

Podnete pritužbe dostavljaju se na dalje postupanje nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva u kojoj radi prituženik ili lice koje on ovlasti.

Ukoliko pritužba sadrži elemente krivičnog dela, o pritužbi se, bez odlaganja, obaveštava nadležni javni tužilac, Sektor unutrašnje kontrole i rukovodilac organizacione jedinice u kojoj prituženik radi, koji o navedenom obaveštavaju pritužioca.

 

PRITUŽBENI POSTUPAK

Pritužbu na rad policije i drugih zaposlenih u Ministarstvu možete da podnesete u roku od 30 dana od dana kada je navodno došlo do povrede vaših prava i sloboda.

Pritužbeni postupak sprovodi rukovodilac organizacione jedinice u kojoj radi prituženik ili lice koje on ovlasti.

Nakon prijema pritužbe, rukovodilac je dužan da vas obavesti o pokretanju pritužbenog postupka i da vas pozove na razgovor u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.

U pritužbenom postupku, rukovodilac rešava pritužbu usaglašavanjem stavova sa vama.

Ako se stavovi po pitanju postojanja ugrožavanja ili povrede ljudskih i manjinskih prava i sloboda ne usaglase, pritužba se ustupa na rešavanje Komisiji za rešavanje pritužbi.

Pritužba se ustupa Komisiji i ukoliko se ne odazovete pozivu na razgovor, ali obavestite rukovodioca da po pritužb postupa Komisija .Ako se ne odazovete na poziv rukovodioca i ne zahtevate da po pritužbi postupa Komisija, smatra se da ste odustali od pritužbe.

Pritužbeni postupak pred rukovodiocem organizacione jedinice okončava se u roku od 30 dana od dana prijema pritužbe.

Rukovodilac je dužan da izveštaj o preduzetim merama dostavi nadležnoj pritužbenoj jedinici, kao i da vas obaveste o preduzetim merama.

 

DRUGOSTEPENI POSTUPAK – REŠAVANjE PRITUŽBI PRED KOMISIJOM

Komisija za rešavanje pritužbi sastavljena je od tri člana:
•    predsednika komisije
•    člana iz Ministarstva i
•    jednog predstavnika javnosti.

Članove Komisije rešenjem imenuje i razrešava ministar. Predsednik Komisije je policijski službenik kojeg predlaže Direkcija policije, odnosno druga nadležna organizaciona jedinica Ministarstva.

Članovi Komisija su zaposleni u Ministarstvu, koje predlaže Direkcija policije ili organizaciona jedinica Ministarstva u kojoj zaposleni – prituženik radi.

Predstavnike javnosti u Komisiji u sedištu Ministarstva, imenuje ministar na predlog organizacija stručne javnosti i nevladinih organizacija. Predstavnike javnosti u Komisijama u sedištu policijskih uprava imenuje ministar na predlog organa lokalne samouprave sa područja pojedinih policijskih uprava.

Komisija zaseda u potrebnom broju veća u sedištu Ministarstva, kao i u sedištu policijskih uprava.

Članovi Komisije imenuju se na period od četiri godine.

Postupak pred Komisijom okončava se dostavljanjem pisanog odgovora vama u roku od 30 dana od dana ustupanja pritužbe na rešavanje.

Od vas će se zatražiti da prisustvujete sednici komisije, o kojoj ćete biti obavešteni pismenim pozivom. Niste obavezni da se odazovete pozivu na razgovor sa rukovodiocem, kao ni da prisustvujete sednici komisije.

 

SKRAĆENI POSTUPAK

U skraćenom postupku pritužbe rešava rukovodilac organizacione jedinice u kojoj radi prituženik, odnosno na koju se pritužba odnosi.

Rukovodilac proverava navode pritužbe, i u roku od 60 dana od dana prijema pritužbe, izveštava vas o ishodu provera.

Rukovodilac neće postupati po pritužbi u sledećim slučajevima:

 1. kada je pritužba ponovljena, a nisu podneti novi dokazi;
 2. kada se radi o očiglednoj zloupotrebi prava na podnošenje pritužbe.

O ishodu skraćenog postupka rukovodilac je dužan da vam odgovori isključivo nakon prvog obraćanja.

 

NAJČEŠĆA PITANjA

Da li treba da podnesem pritužbu na rad policije?

Možete podneti pritužbu na rad policije ukoliko ste uočili neku nepravilnost ili propust u radu policijskih službenika i drugih zaposlenih Ministrastvu i ako smatrate da su zbog njihovog nazakonitog ili nepravilnog postupanja povređena vaša prava i slobode, time što su:

 • bili nepristojni prema vama,
 • upotrebili prekomernu silu,
 • vas nezakonito lišili slobode,
 • vas sprečili u ostvarivanju vaših prava,
 • vam na bilo koji drugi način povređena prava.

Skrećući pažnju na navodno nezakonito i neprimereno postupanje policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, pomažete Ministarstvu unutrašnjih poslova u rešavanju slučajeva zloupotrebe ili neprofesionalnog postupanja, kako bi Ministarstvo moglo preduzeti odgovarajuće zakonske mere.

Kako da podnesem pritužbu?

Pritužbu možete podneti:

 • pismeno,
 • usmeno, o čemu će se sačiniti zapisnik, ili
 • u elektronskom obliku.

Šta treba da navedem u pritužbi?

Vaša pritužba treba:

 • Da bude razumljiva;
 • Da sadrži Vaše ime i prezime i ostale lične podatke, uključujući adresu stanovanja i brojeve telefona;
 • Da sadrži mesto, vreme i opis radnje ili propusta policijskog službenika na čiji rad se žalite, i druge korisne podatke;
 • Da bude svojeručno potpisana.

Svi podaci iz vaše pritužbe, a posebno lični, su poverljivi.

Kome da podnesem pritužbu?

Pritužbu protiv policijskog službenika i drugog zaposlenog u Ministarstvu možete da podnesete organizacionoj jedinici Ministarstva u kojoj radi policijski službenik na čiji rad se pritužujete.

Na pritužbeni postupak supsidijarno se primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Podnošenje lažne pritužbe smatra se lažnim prijavljivanjem u smislu krivičnog gonjenja.

(Biro.PrituzbeiPredstavke@mup.gov.rs)