Ministarstvo

Državni sekretari

Želјko Brkić — državni sekretar

 

 

Želјko Brkić, pukovnik policije, rođen je 4. 4. 1981. godine u Ljuboviji.

Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici u generaciji 1995 – 1999. godine, kadet XXVIII klase i diplomirao na Policijskoj akademiji u generaciji 1999 – 2003. godina, VII klasa.

Stekao je stručno zvanje „diplomirani master krivičnopravnih nauka“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odbranio je završni rad na temu „Vanprocesna zaštita svedoka“.

Doktorsku disertaciju je odbranio 2018. godine na doktorskim studijama krivičnopravnog modula Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod naslovom „Uloga Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova u predistražnom postupku“ i stekao stručni naučni naziv „doktor nauka – pravne nauke“.

 

Radno iskustvo – profesionalna karijera

 

Od 4. 5. 1999. godine do 10. 6. 1999. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije obavlјao je poslove bezbednosti za vreme NATO agresije na SR Jugoslaviju u Policijskoj stanici Ljubovija.

Od 01.07.1999. do 15.10.1999. godine radio je kao policajac-pripravnik u Policijskoj stanici Ljubovija.

Nakon završene Policijske akademije vraća se na rad u Ministarstvo unutrašnjih poslova:

Od 1. 5. 2004. do 15. 10. 2005. godine obavlјao je poslove na radnom mestu pomoćnik komandira u Policijskoj stanici Loznica, zatim do 15. 11. 2006. godine bio je komandir policijske stanice u Krupnju, a do 15. 11. 2007. godine obavlјao je poslove na radnom mestu oficir za poslove javnog reda i mira, obezbeđenja i dežurstva u Odelјenju policije Policijske uprave Šabac.

Od 15. 11. 2007. do 25. 12. 2012. godine obavlјao je poslove planiranja, kontrole i evaluacije obuke u Upravi za stručno obrazovanje, osposoblјavanje, usavršavanje i nauku, a do 1. 3. 2018. godine, radio je na operativno – bezbednosnim poslovima u Službi za bezbednost i zaštitu podataka.

Kao načelnik Centra za policijsku obuku u Sektoru za lјudske resurse radio je od 1. 3. 2018. godine do 20. 10. 2021. godine, a zatim je, do 22. 12. 2022. godine obavlјao poslove šefa Biroa direktora policije u Direkciji policije.

 

Pohvale – nagrade

 

Povodom obeležavanja proslave „Dva veka Ministarstva unutrašnjih poslova“, 2011. godine rešenjem ministra unutrašnjih poslova vanredno je unapređen u zvanje glavni policijski inspektor (major policije). Dobitnik je nagrade „policajac meseca“ u martu 2007. godine koju dodelјuje Grad Šabac za izuzetne doprinose u obavlјanju poslova bezbednosti.

Želјko Brkić je predavač, van radnog odnosa, na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

 

Danilo Stevandić  — državni sekretar

 

Danilo Stevandić je rođen 4. 8. 1977. godine u Vladimircima, opština Vladimirci.

Osnovno obrazovanje stekao je u Osnovnoj školi „Žika Popović“ u Vladimircima, a potom je 1996. godine završio Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici . Studirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, od 1997. do 2004. godine. Zvanje „doktor nauka – pravne nauke“ stekao je 2017. godine nakon doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

 

Radno iskustvo - profesionalna karijera

 

U Ministarstvu unutrašnjih poslova je zaposlen od 1996. godine. Do 2005. godine radio je kao policajac i vođa sektora u PS Vladimirci u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Šapcu.

U periodu 2005 – 2009. godine bio je oficir i zamenik načelnika Odelјenja policije u Upravi policije Policijske uprave za grad Beograd, da bi nakon toga, do 2014. radio kao inspektor za poslove unutrašnje kontrole policije u Sektoru unutrašnje kontrole policije MUP-a .

Do 2015 bio je načelnik Odelјenja za bezbednost i zakonitost u Komandi Žandarmerije, do 2019. godine radio je na radnom mestu pomoćnika načelnika Uprave granične policije u sedištu MUP, a do 2019. godine kao pomoćnik načelnika Uprave policije u sedištu MUP-a.

 

Druge dužnosti

 

2005-2009 – izvodio nastavu iz Programa stručnog usavršavanja MUP-a iz predmeta Upravno pravo-poseban deo i Organizacija policije i policijska ovlašćenja
2006-2007 – predavač na Kursu za policajace na predmetu Upravno pravo
2007-2009 – predsednik Komisije za rešavanje pritužbi u PU za grad Beograd
2015-2017 – član Disciplinske komisije u MUP-u (Veće u Beogradu)
2015-2019 – član Komisije za polaganje stručnog ispita u MUP-u za predmet Ustavno pravo, organizacija državne uprave i rodna ravnopravnost
2015 – član više radnih grupa za izradu podzkonskih propisa iz oblasti
unutrašnjih poslova
2021– član radne grupe za izradu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima

 

Nagrade

 

Nagradu ministra kao najbolјi pitomac 25. klase SŠUP dobio je 1996. godine (poklon pištolј). 2001. godine za ostvarene rezultate rada, dobio je nagradu ministra, zlatnik Jakov Nenadović.

 Objavio je više naučnih radova iz oblasti pravnih nauka.

Oženjen je i otac troje dece.