Министарство

Кабинет министра

Кабинет министра обавља саветодавне, полицијске, оперативно-стручне послове, послове у вези односа с јавношћу, послове протокола, полицијско-аналитичке, административно-техничке и друге послове који су значајни за рад министра.

Врши контролу рада начелника и запослених у Сектору унутрашње контроле.

Учествује у вршењу надзора над притужбеним поступком према полицијским службеницима и другим запосленима у Министарству.

Организује и врши послове који обезбеђују благовремено и потпуно информисање министра о појавама, догађајима и сазнањима од значаја за рад Министарства, као и обављања полицијских послова од стране запослених.

Сарађује са унутрашњим организационим јединицама Министарства у циљу извршавања полицијских и других послова које одреди министар.

Прати, проучава и обрађује материјале Народне скупштине, Владе и других државних органа и стара се да унутрашње организационе јединице Министарства благовремено за ове органе припреме и доставе потребне материјале.

Припрема, прибавља и обрађује стручна мишљења по одређеним актима и питањима за потребе министра.

Организује и стара се о припреми материјала за састанке министра.

Припрема седнице које организује министар, сачињава записнике и закључке са тих седница и прати њихово извршавање.

Израђује материјале за излагање министра у надлежним органима и организацијама и за иступање у јавности.

Организује и реализује информисање јавности о раду Министарства.

Организује и обавља послове протокола и превођења за потребе министра, а по потреби и за друге организационе јединице Министарства.

Обавља и друге послове по налогу министра и за потребе унутрашњих организационих јединица Министарства.

 

Кабинет министра у свом саставу има:  

1.    Одељење за стручно-оперативне и полицијско аналитичке послове;
2.    Одељење за послове протокола и
3.    Одељење за медије и комуникације.

Одељење за стручно-оперативне и полицијско аналитичке послове организује и прати извршавање послова и задатака и непосредно учествује у извршавању најсложенијих послова из надлежности Кабинета министра. Обавља стручне, оперативне и полицијско аналитичке послове, као и организационе послове за потребе министра, саветника министра - шефа Кабинета и заменика шефа Кабинета, припрема материјале о којима они одлучују као и друге послове које му повере. Припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за потребе министра, саветника министра - шефа Кабинета и заменика шефа Кабинета. Учествује у вршењу надзора над притужбеним поступком, а по налогу непосредног руководиоца.
    
Одељење за послове протокола обавља послове протокола и превођења за потребе министра, а по потреби и других организационих јединица Министарства. Припрема и реализује састанке у којима учествује министар, припрема програм састанка и обезбеђује услове за његово одржавање. Организује дочек и боравак страних делегација које долазе у посету министру. У сарадњи са другим организационим јединицама припрема и реализује службена путовања министра у земљи и иностранству и његова појављивања у јавности. Организује догађаје чији је организатор Министарство.

Одељење за медије и комуникације обавља послове информисања јавности о раду и резултатима Министарства. Анализира и прати информације објављене у медијима које су од значаја за рад Министарства. Припрема и координира иступања запослених у медијима. Уређује званичну интернет страницу Министарства и координира рад администратора интернет страница организационих јединица. Припрема и дистрибуира медијима изјаве запослених на теме које су од значаја за рад Министарства. Креира видео и фото архиву активности Министарства и снимљени материјал дистрибуира медијима. Организује и учествује у организацији свечаности и промотивних кампања Министарства.

Одељење за медије и комуникације у свом саставу има:

1.    Одсек за медије и
2.    Одсек за интернет и мултимедијe.

Одсек за медије обавља послове информисања јавности о активностима, раду и резултатима Министарства. Извештава министра и надлежне у Министарству о свим догађајима и информацијама објављеним у медијима које могу бити од  значаја за рад Министарства. Анализира информације објављене у медијима и предлаже мере у циљу правовременог реаговања. Организује и координира радом запослених у подручним полицијским управама који су задужени за односе са јавношћу. Организује редовне и ванредне конференције за новинаре, медијско праћење активности Министарства и министра у земљи и ван земље. Организује и припрема наступе министра, начелника подручних полицијских управа и запослених у Министарству у медијима. Обавља послове организације и промоције манифестација и свечаности које организује Министарство. Обавља послове координације између медија и организационих јединица у оквиру Министарства и подручних полицијских управа, као и запослених у Министарству. Учествује у припреми за јавне наступе. Поступа по захтевима новинара, продукцијских кућа и других институција. Учествује или самостално креира и спроводи промотивне кампање и дистрибуира медијима кључне поруке. Прикупља информације и податке о активностима запослених у циљу самосталног креирања и спровођења медијских акција, кампања и промоција активности запослених у Министарству.

Одсек за интернет и мултимедијe обавља послове уређивања и ажурирања прилога на званичној интернет страници Министарства и званичних налога Министарства на друштвеним мрежама. Припрема дневне и тематске вести и информације које је потребно објављивати на званичној интернет страници Министарства и друштвеним мрежама. Бави се дизајнирањем и графичким решењима за потребе званичне интернет странице и илустративних прилога. Координира радом администратора интернет страница организационих јединица Министарства. Координира са другим организационим јединицама у циљу усаглашавања и припреме прилога за званичну интернет страницу и друштвене мреже. Обавља послове организације рада сниматеља, снимање и фотографисање активности министра и запослених у Министарству. Обрађује и припрема видео и фото материјал за емитовање у штампаним и електронским медијима. Креира и води евиденције фото и видео-акустичког материјала. Врши дистрибуцију видео-акустичког и фото материјала медијима, графичке припреме и обраде промотивних материјала за кампање које спроводи Министарство. Обавља послове техничке и организационе припреме редовних и ванредних конференција за новинаре, свечаности, активности и друштвено одговорних и превентивних кампања које организује или у којима учествује Министарство.