Ministarstvo

Sekretarijat Ministarstva

Sekretarijat obavlja sistemsko-pravne poslove, odnosno normativne, opšte pravne i pravno-savetodavne poslove od interesa za Ministarstvo u celini, a u cilju obezbeđivanja pravne valjanosti u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Pruža stručnu pravnu podršku organizacionim jedinicama Ministarstva prilikom saradnje sa drugim državnim organima. Obavlja poslove i sprovodi procedure kojima se omogućava efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica Ministarstva. Obavlja poslove izrade normativnih i opštih, kao i pojedinačnih pravnih akata u skladu sa propisanim procedurama.

Bavi se tumačenjem zakona i pravnih propisa iz delokruga Ministarstva i davanjem stručnih mišljenja. Obavlja poslove rešavanja imovinsko-stambenih pitanja između Ministarstva sa jedne strane i zaposlenih ili drugih državnih organa sa druge strane.

Učestvuje u aktivnostima u vezi sa pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnose na: izvršavanje pojedinih aktivnosti u vezi sa pregovaračkim poglavljima, izveštavanje, kao i učestvovanje u međunarodnim pregovorima. Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama od javnog značaja i daje smernice za zakonitu razmenu podataka sa drugim organima.

Prati i primenjuje propise kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti i obavlja poslove kojima se omogućava nesmetano sprovođenje pritužbenog postupka u Ministarstvu. Obavlja i druge poslove koje odredi ministar.


Sekretarijat u svom sastavu ima:

1.    Grupu za administrativno-tehničke i dokumentalističke poslove;
2.    Odeljenje za sistemsko-pravne poslove;
3.    Odeljenje za stambene poslove i
4.    Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima.


Odeljenje za sistemsko-pravne poslove obavlja stručne poslove u Ministarstvu koji se odnose na uspostavljanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Priprema normativne akte i sprovodi proceduru donošenja zakona i drugih propisa iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Učestvuje u poslovima vezanim za usklađivanje propisa iz delokruga Ministarstva sa pravnim tekovinama EU. Daje tumačenja, odnosno mišljenja na pravne propise iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Predlaže i učestvuje u organizaciji seminara, edukacija i kurseva u cilju unapređenja rada organizacionih jedinica u izradi i primeni propisa. Obavlja i druge poslove koje odredi sekretar.

    Odeljenje za sistemsko-pravne poslove u svom sastavu ima:

1.    Odsek za normativne poslove i
2.    Odsek za opšte-pravne poslove.


Odeljenje za stambene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na nabavku, preuzimanje, raspodelu, otuđenje i evidenciju stanova koji su u vlasništvu Republike Srbije, a koji su opredeljeni na korišćenje Ministarstvu. Obavlja poslove rešavanja imovinsko-pravnih i stambenih pitanja između Ministarstva sa jedne strane i zaposlenih ili drugih državnih organa sa druge strane. Pruža stručnu i administrativnu pomoć Komisiji za stanove iz projekta državne stanogradnje i Stambenoj komisiji Ministarstva. Prati i koordinira aktivnosti koje su usmerene na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Ministarstva i Republike Srbije preduzetih od strane svih organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije. Daje  tumačenja, odnosno mišljenja na pravne propise iz imovinsko-pravne i stambene oblasti. Ostvaruje u okviru delokruga Odeljenja saradnju i zajednički rad sa drugim ministarstvima i organima i organizacijama u pitanjima iz delokruga Odeljenja. Obavlja i druge poslove koje odredi sekretar.

Odeljenje stambene poslove u svom sastavu ima:

1.    Odsek za stambene i imovinsko-pravne poslove i
2.    Odsek za stambene poslove i evidencije


Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima obavlja stručne poslove koji se odnose na obradu podataka i evidencije koje se vode u Ministarstvu, informacije od javnog značaja, sprovođenje pritužbenog postupka u Ministarstvu i saradnju sa nezavisnim telima. Obavlja i druge poslove koje odredi sekretar.

Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima u svom sastavu ima:

1.    Odsek za obradu podataka i evidencije;
2.    Odsek za pritužbe i
3.    Odsek za saradnju sa nezavisnim telima.