Ministarstvo

Odeljenje za opšte pravne poslove

Odeljenje za opšte pravne poslove, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicima Ministarstva, priprema opšte akte iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova, učestvuje u radu na izradi strategija, daje stručna mišljenja na strategije, akcione planove i programe i učestvuje u izradi analiza, izveštaja i drugih akata. Takođe, daje stručna mišljenja na nacrte, odnosno predloge opštih akata koji se dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; prati primenu sistemskih propisa u Ministarstvu, kao i primenu sistemskih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova, radno-pravnog statusa policijskih službenika i upravnog postupka.

Odeljenje predlaže izmene postojećih i donošenje novih propisa i instruktivnih akata, ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u Ministarstvu, kao i sa drugim organima i organizacijama u cilju uređenja pitanja iz oblasti unutrašnjih poslova, kao i drugih oblasti.

Značajna oblast rada Odeljenja za opšte pravne poslove sastoji se u pružanju stručne pravne pomoći organizacionim jedinicama Ministarstva u primeni zakona i drugih proppisa koji se primenjuju u radu Ministarstva, kao i ostvarivanju saradnje sa drugim državnim organima i organizacijama u Republici Srbiji, na opštim pravnim poslovima.

Izuzetno važan segment rada Odeljenja sastoji se u predlaganju i učešću u organizaciji seminara, edukacija i kurseva u cilju unapređenja rada organizacionih jedinica u primeni propisa. Odeljenje sarađuje sa naučnim ustanovama, društvenim i strukovnim organizacijama. Učestvuje u radu zajedničkih radnih grupa i drugih radnih tela obrazovanih radi izrade propisa i drugih akata iz nadležnosti Ministarstva.