Министарство

Одељење за стамбене послове

Одељење за стамбене послове обавља послове који се односе на расподелу станова у државној својини за организационе јединице седишта Министарства и подручних полицијских управа.

Такође, учествује и предузима све потребне радње у сарадњи са Републичком дирекцијом за имовину РС везане за прибављење, преузимање и отуђење станова, као и радње везане за отуђење станова у сарадњи са Министарством финансија.

Одељење обавља послове за Стамбену комисију Министарства и Комисију за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија Владе у вези са расписивањем огласа за расподелу прибављених стамбених јединица, вршење стручних и административних послова у свим фазама поступка по јавним огласима у складу са Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 102/10 и 117/12 – Одлука УС);

У надлежности овог одељења је и обављање свих имовинско-правних послова од решавања стамбене потребе до закључења уговора о закупу стана на одређено и неодређено време у складу са позитивном законском регулативом.

Веома важан сегмент рада Одељења за стамбене послове је да иницира поступке правне заштите пред општинским и судским органима на територији Републике Србије везане за стамбену проблематику преко Државног правобранилаштва као законског заступника, сачињава изјашњења и поднеске у споровима из имовинско-стамбене проблематике и заступа Министарство у управним споровима везаним за стамбену проблематику.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.


Конкурси