Ministarstvo

Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima

Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima, u svom sastavu ima tri odseka:

1.    Odsek za pritužbe,
2.    Odsek za obradu podataka i evidencije
3.    Odsek za saradnju sa nezavisnim telima.    


Odsek za pritužbe prima i obrađuje pritužbe građana i pravnih lica na rad zaposlenih u Ministarstvu i druge srodne podneske upućene ministru; sačinjava predloge odgovora koje podnosiocima upućuju ministar, državni sekretar i šef Kabineta ministra.

Kao pritužbena jedinica u sedištu Ministarstva organizuje rad i pruža stručnu i administrativnu podršku radu Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva. Takođe, sprovodi postupak za obrazovanje Komisije za rešavanje pritužbi.

U okviru svojih nadležnosti, Odsek za pritužbe vrši nadzor nad rešavanjem pritužbi od strane rukovodilaca organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva, pruža stručnu pomoć licima koja vode pritužbeni postupak i komisijama za rešavanje pritužbi u svim organizacionim jedinicama Ministarstva.

Takođe, organizuje obuke u primeni propisa koji uređuju postupanje po pritužbama; vodi propisane evidencije o rešavanju pritužbi i izveštava Kabinet ministra o podnetim pritužbama.

Između ostalog, ostvaruje neposredni kontakt sa građanima, radi davanja raznovrsnih obaveštenja koja se tiču postupanja po podnescima.


1. IZVEŠTAJI

2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP-a Republike Srbije

- Lista podnetih prijava

- Lista odbačenih prijava

- Rang lista

- Odluka o predlogu kandidata za predstavnike javnosti


 

Odsek za obradu podataka i evidencije postupa po zahtevima za ostvarivanje prava građana u vezi sa obradom podataka o ličnosti; koordinira i objedinjuje rad organizacionih jedinica – rukovalaca evidencija i prikuplja informacije o obradi ličnih podataka od njih.

Takođe, odlučuje po zahtevima za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Odsek za obradu podataka i evidencije izrađuje predloge Povereniku za uspostavljanje novih zbirki podataka i evidencija koje se vode u Ministarstvu i vrši njihovu prijavu u Centralni registar Poverenika.

 

 

Odsek za saradnju sa nezavisnim telima obavlja poslove koji se odnose na vođenje prvostepenog upravnog postupka po zahtevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Ministarstvo.

Postupa po zahtevima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti; izjašnjava se na žalbe tražilaca informacija od javnog značaja ili podnosioca zahteva za ostvarenje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Odsek postupa po rešenju Poverenika i preduzima potrebne mere povodom upućenih upozorenja, dostavlja izveštaje i druge podatke na njegov zahtev.

Obavlja poslove koji se odnose na izradu, objavljivanje i ažuriranje Informatora o radu Ministarstva.


 

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja (Word)

Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja (Word)

Obrasci za izradu godišnjeg izveštaja za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Obrasci za izradu godišnjeg izveštaja)

Formulari preuzeti sa veb-sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html):

Žalba protiv odluke organa vlasti (Word)
Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave) (Word)
Primer tužbe protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba (Word)
Primer tužbe protiv rešenja poverenika (Word)
 

Kontakt

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sekretarijat - Odeljenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima
Bulevar Mihajla Pupina br. 2
Beograd

 
Elektronska pošta:
informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs