Грађани

Одељење за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Одељење за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавља послове који се односе на вођење првостепеног управног поступка по захтевима физичких и правних лица за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Министарствo.

Поступа по захтевима за остваривање права грађана у вези са обрадом података о личности. Такође, координира и обједињује рад организационих јединица – руковалаца евиденција и прикупља информације о обради личних података од њих, одлучује по захтевима за остваривање права у вези са обрадом података о личности;

Одељење поступа по захтевима, као и по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту податка о личности и предузима потребне мере поводом упућених упозорења, доставља извештаје и друге податаке на његов захтев;

Изјашњава се на жалбе тражилаца информација од јавног значаја или подносиоца захтева за остварење права у вези са обрадом података о личности. Пружа стручну помоћи за заступање Министарства у прекршајном поступку који је по пријави Повереника покренут против министра или овлашћеног лица због учињеног прекршаја и др.

Поред тога, у сарадњи са Сектором унутрашње контроле врши надзор над радом запослених у Министарству о законитој примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности и учествује у надзору који спроводи Повереник.

Такође, обавља послове који се односе на израду, објављивање и ажурирање Информатора о раду Министарства у складу са прописима; води евиденције о најчешће траженим информацијама; израђује предлоге Поверенику за успостављање нових збирки података и евиденција које се воде у Министарству и врши њихову пријаву у Централни регистар Повереника.

                                                                                                            

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја (Word, PDF)

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама (Word, PDF)

Обрасци за израду годишњег извештаја за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Формулари преузети са веб-сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html):

Жaлбa прoтив oдлукe oргaнa влaсти (Word, PDF)
Жaлбa кaдa сe ниje oдлучивaлo пo зaхтeву (ћутaњe упрaвe) - (Word, PDF)
Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба (Word, PDF)
Пример тужбе против решења повереника (Word, PDF)
 
Контакт

Адреса:
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Секретаријат - Одељење за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар Михајла Пупина бр. 2
Београд

Тел/факс 011/3110-356.
 
Електронска пошта:
informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs
jasmina.vasiljevic@mup.gov.rs