Ministarstvo

Nadležnost

U Republici Srbiji poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade Srbije, kao i opšte akte predsednika Republike; rešavaju u upravnim stvarima; vrše upravni nadzor nad obavljanjem poverenih poslova i dr.

Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi čijim obavljanjem nadležni republički organi ostvaruju bezbednost Republike i njenih građana i obezbeđuju ostvarivanje njihovih Ustavom i zakonom utvrđenih prava.

Unutrašnje poslove državne uprave obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Unutrašnji poslovi obavljaju se na način kojim se svakom čoveku i građaninu obezbeđuje jednaka zaštita i ostvarivanje njegovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

U obavljanju unutrašnjih poslova mogu se primenjivati samo mere prinude koje su predviđene zakonom i kojima se sa najmanje štetnih posledica po građane, kao i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije, postiže izvršenje poslova.

(Informator o radu, Kontakti)


Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

  • zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka;
  • zaštitu života, lične i imovinske sigurnosti građana;
  • sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima;
  • održavanje javnog reda i mira;
  • obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana;
  • obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata;
  • bezbednost saobraćaja na putevima;
  • kontrolu prelaženja državne granice;
  • kontrolu kretanja i boravka u graničnom pojasu;
  • kontrolu kretanja i boravka stranaca;
  • nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;
  • proizvodnju i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
  • zaštitu od požara;
  • državljanstvo;
  • jedinstveni matični broj građana;
  • putne isprave;
  • prebivalište i boravište građana;
  • obučavanje kadrova, kao i druge poslove određene zakonom.