Ministarstvo

Sekretar

MILICA ĆATIĆ - Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova

Milica Ćatić

Milica Ćatić

Milica Ćatić - rođena  2. juna 1966. godine u Zemunu. Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila je i poslediplomsku specijalizaciju iz oblasti međunarodnih ugovora. Pravosudni ispit položila je 2005. godine. Poseduje sertifikat za FIDIC-ove uslove poslovanja i ugovaranja. Pohađala je i završila mnogobrojne stručne kurseve i seminare.

Profesionalnu karijeru započela je u bankarskom sektoru, a nastavila je u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, gde je od 2009. godine obavljala visokorukovodeće poslove: zamenika direktora Direkcije za pravne poslove (2009),  direktora Direkcije za pravne poslove (2012. god.), direktora Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima (2016).  

Kroz dugogodišnju profesionalnu karijeru bavila se kompanijskim i ugovornim pravom, poslovima zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, imovinskopravnim poslovima, poslovima investicione izgradnje i održavanja objekata, krivičnopravnim i prekršajnim poslovima i dr.

Učestvovala je u mnogobrojnim projektima i radnim grupama formiranim od strane Vlade Republike Srbije i drugih državnih organa.

Poslove vršioca dužnosti sekretara Ministarstva obavljala je po osnovu Rešenja Vlade 24 Broj: 119-3894/2017, od 4. maja 2017. godine. 

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-977/18 od 31. 1. 2018. godine, postavljena je na položaj sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, na period od pet godina.

Udata je i majka dvoje dece.