Reforme

Reforma Sektora unutrašnje kontrole

U skladu sa strateškim dokumentima, Akcionim planom za Poglavlje 23, Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA 2014-2018), Sektor je izvršio analizu postojećeg normativnog okvira i kapaciteta Sektora i na osnovu toga sačinio Plan aktivnosti i korake koji će unaprediti kapacitete Sektora unutrašnje kontrole u suzbijanju korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Izrada normativnog okvira

Novim Zakonom o policiji predviđeno je da Sektor unutrašnje kontrole ima nove nadležnosti:

 • povećanje nadležnosti SUK-a da vrši kontrolu rada policijskih službenika i svih zaposlenih u Ministarstvu;
 • obaveza rukovodilaca kontrolisanih organizacionih jedinica MUP-a, da odgovaraju za realizaciju naloženih mera od strane ovlašćenih službenih lica Sektora;
 • sprovođenje testa integriteta;
 • provera promene imovinskog stanja zaposlenih u MUP-u (rukovodilaca, kao i za visokorizična radna mesta u Ministarstvu ustanovljena analizom rizika od korupcije);
 • sprovođenje analize rizika korupcije i izrada registra rizika korupcije u MUP-u;
 •  preventivni nadzor svih organizacionih jedinica u Ministarstvu.

 

Sve organizacione jedinice Ministarstva, ukoliko tokom svog rada dođu do obaveštajnih podataka da je zaposleni u Ministarstvu izvršio krivično delo, na radu ili u vezi sa radom, dužne su da bez odlaganja dostave obaveštajne podatke kojima raspolažu Sektoru unutrašnje kontrole, najkasnije u roku od 24 časa od saznanja

Predviđene su teške povrede službene dužnosti za sve gore navedene odredbe, koje imaju za cilj jačanje odgovornosti rukovodilaca svih organizacionih jedinica MUP-a.

Sektor je predložio donošenje novih podzakonskih akata u skladu sa izmenama Zakona o policiji, koje će pratiti i izrada jasnih procedura u postupanju Sektora:

 • Pravilnik o načinu i oblicima vršenja unutrašnje kontrole;
 • Pravilnik o primeni testa integriteta;
 • Pravilnik o načinu sprovođenja anlize rizika korupcije u MUP-u;
 • Pravilnik o evidenciji imovinskog kartona i proveri promene imovnog stanja;
 • Pravilnik o radu u Sektoru unutrašnje kontrole.

Unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta Sektora 

Organizaciono jačanje SUK-a i povećan broj zaposlenih u skladu sa novim nadležnostima i definisanim strateškim dokumentima. Nabavka opreme (posebno opreme za prikriveni nadzor), softvera i obuka zaposlenih u SUK-u.

Uvođenje novih preventivnih mehanizama u suzbijanju korupcije 

U skladu sa dobrim praksama srodnih službi u Evropi, Sektor će  novim zakonom o policiji imati nadležnost da sprovodi analizu rizika korupcije Ministarstvu unutrašnjih poslova, sprovodi test integriteta i vrši proveru promene imovnog stanja rukovodilaca, kao i za visokorizična radna mesta u Ministarstvu ustanovljena analizom rizika od korupcije.

Unapređenje saradnje sa službama u okviru MUP-a, tužilaštvom, drugim državnim organima i civilnim društvom u oblasti suzbijanja korupcije u MUP-u

Sektor unutrašnje kontrole i Služba interne revizije uspostavili su jasne mehanizme međusobne saradnje kroz određivanje tački kontakata, kao i metodologiju međusobne saradnje i formiranja radnih grupa po potrebi, u skladu sa Akcionim plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Imajući u vidu značaj nezavisnih institucija i civilnog društva u praćenju primene zakona i kontroli rada Ministarstva, Sektor ima potrebu da stalno unapređuje saradnju sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnikom građana i Agencijom za borbu protiv korupcije, u cilju što efikasnijeg postupanja po njihovim zahtevima i saradnje u oblasti prevencije korupcije u MUP-u. 

Unapređenje međunarodne operativne saradnje sa srodnim službama u Evropi i svetu

Sektor unutrašnje kontrole ima potpisana četiri protokola/memoranduma o saradnji sa srodnim službama u regionu, te ima potrebu da potpiše protokole o saradnji i sa drugim srodnim službama u Evropi i svetu, a prvenstveno sa državama sa kojima se graničimo zbog pružanja pomoći u istragama korupcije na graničnim prelazima.