Reforme

Elektronska uprava

Najveći problemi sa kojima se sreću građani pri obavljanju svakodnevnih poslova, kao što su gužve na šalterima, komplikovane procedure, dolaženje više puta radi obavljanja istog posla, posećivanje više institucija radi završenja istog posla, obimni obrasci i formulari, radno vreme šaltera, nepotrebno usložnjavanje jednostavnih poslova, visoki administrativni troškovi, itd. mogu se uspešno prevazići uvođenjem novih elektronskih servisa za građane, što je Sektor za analitiku, informacione i telekomunikacione tehnologije blagovremeno prepoznao i pokrenuo.

Implementacija mehanizama tzv. elektronske uprave omogućava efikasno rešavanje ovakvih problema građana, čime se omogućava brži i efikasniji servis, smanjenje troškova, jednostavnije obavljanje poslova, smanjenje „papirologije“, lakša komunikacija... Takođe, potpunom primenom mehanizama elektronske uprave na sistemski način sprečavaju se koruptivne radnje i drugi vidovi kriminala.

U skladu sa nadležnostima Ministarstva unutrašnjih poslova, trendovima i savremenim oblicima poslovanja, kao i razvoju elektronskih komunikacija, realizovani su napredni elektronski servisi, odnosno elektronske usluge visokog nivoa sofisticiranosti, koji su dostupni na nacionalnom Portalu eUprava.

SATIT, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, saglasno strateškim dokumentima koji se odnose na razvoj informacionog društva i elektronske uprave u Republici Srbiji aktivno učestvuje u razvoju elektronskog poslovanja kako za korisnike unutar Ministarstva, tako i za druge organe državne uprave, nosioce javnih ovlašćenja i građane.