Reforme

Evrointegracije

Imajući u vidu sadašnji stepen usaglašenosti identifikacionih dokumenata građana Republike Srbije, sa standardima Evropske unije (EU), što je EU pozitivno ocenila, Sektor će nastaviti kontinualno praćenje i harmonizaciju sa novim rešenjima, saglasno propisima EU na planu izdavanja i izrade biometrijskih i drugih elektronskih dokumenata, kao što je uvođenje unapređenih standarda zaštite (SAC) koji su pravno formulisani u evropskim odlukama, a čije je uvođenje u toku u zemljama EU.

Sa posebnom pažnjom, Sektor ulaže napore u unapređenju IKT infrastrukture koja treba da podrži proces harmonizacije našeg pozitivnog zakonodavstva sa evropskim pravom. Ove aktivnosti proizilaze iz činjenice da u zemljama Evropske unije brojni standardi i tehnička rešenja u sastavni deo tih propisa, a koji se ogledaju kroz sprovođenje bezbednosnih politika u cilju zaštite ljudi i imovine na teritoriji zemalja EU što podrazumeva podršku savremenih tehnoloških rešenja koja su stavljena u funkciju zaštite, bezbednosti i sigurnosti.

Sektor  za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije aktivno učestvuje u aktivnostima vezanim za harmonizaciju normativnog okvira Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u domenu pregovaračkih poglavlja:

  • 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, za koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova primarno nadležno,
  • 23 – Pravosuđe i osnovna prava, nosilac Ministarstvo pravde,
  • 10 – Informaciono društvo i mediji, nosilac Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,
  • 14 – Transport i 21 – Transevropske mreže, nosilac Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
  • 18 – Statistika

i druga, sa aspekta nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova posebno i sagledavanja potreba za unapređenjem informaciono- komunikacione infrastrukture za podršku procesima, kako na nacionalnom tako i na nivou Evropske unije, koji se ogledaju kroz efikasnu razmenu podataka i informacija na siguran i bezbedan način.

Saglasno prioritetima iskazanim od strane linija rada Direkcije policije, usaglašava se obezbeđivanje tehničko-tehnoloških uslova i odgovarajuće IKT infrastrukture potrebne za podršku u realizaciji .