Реформе

Циљеви

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ПЕРИОД 2018-2023

Стратегијом  управљања људским ресурсима у Министарству унутрашњих послова  за период 2018-2023, Министарство и Сектор настављају са идејама које су дефинисане претходним стратешким документом, док је за дефинисање општег циља препознат сегмент даљег унапређења рада функције управљања људским ресурсима.

Визија

Професионална и савремена функција управљања људским ресурсима оријентисана ка остварењу стратешких циљева Министарства.

Мисија

Стварање и развијање свих неопходних услова, нормативних, организационих, људских и материјалних претпоставки за континуирано привлачење, задржавање и развој мотивисаних и компетентних службеника.

Општи циљ

Унапређен рад функције управљања људским ресурсима са компетентним запосленима у оптималној организационој структури уз подршку запосленима кроз заштиту права из радног односа.

 Реформски процес функције управљања људским ресурсима има за циљ да уведе модеран концепт управљања људским ресурсима у Министарство.

Овакав начин управљања људским ресурсима ствара основ за професионализацију полиције, која ће на овај начин повећати свој капацитет, ефикасност и бити, пре свега, у служби грађана.