Реформе

Најчешћа питања и одговори

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


Која је сврха кадровског плана?

Кадровски план се израђује у циљу утврђивања кадровских потреба Министарства, у односу на број укупан број упражњених радних места. Кадровске потребе се исказују у складу са стратешким циљевима Министарства. Кадровски план се доноси сваке године, усклађује се са утврђеним буџетским могућностима, и представља основ за активности регрутације и селекције. Добрим кадровским планирањем обезбеђује се запошљавање пожељног профила полицијског службеника на одговарајуће радно место.


Када ће се расписати конкурс за упис на основну полицијску обуку?

Конкурс расписује Министарство унутрашњих послова, у зависности од потреба појединих подручних полицијских управа и осталих организационих јединица Дирекције полиције, у складу са кадровским планом.

Не постоји устаљени термин расписивања конкурса.

Информација о конкурсу се оглашава преко неког од штампаних и електронских медија, који се издају, односно емитују на целој територији Републике Србије, а конкурс се објављује и на званичној интернет страници Министарства. О расписивању конкурса заинтересовани могу да се информишу и у подручним полицијским управама и полицијским станицама.

Конкурс садржи:

 • број полазника који се примају на обуку,
 • услове конкурса,
 • начин подношења пријаве на конкурс,
 • поступак избора кандидата,
 • права и дужности полазника.

Ко има право да конкурише?              

Уредбом о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова ( "Службени гласник РС", број 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018.године, 34 од 17. маја 2019. године ) прописано је да право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

•           да је држављанин Републике Србије;

•           да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;

•           да нема мање од 18, а више од 24 године старости;

•           да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању;

•           да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;

•           да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом "Б" категорије;

•           да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству на радно место у статусу овлашћених службених лица.

Изузетно од става 1.тачка 3) овог члана, право учешћа на конкурсу има свршени студент КПУ који нема више од 27 година старости.

 

 Начин конкурисања

Након расписивања конкурса и објављивања у јавним гласилима, заинтересовани кандидати, могу преузети образац за пријаву и пријавити се на конкурс, у подручној полицијској управи или полицијској станици, у свом месту пребивалишта.

Образац за пријаву се може преузети у организационој јединици МУП-а, или са интернет адресе www.copo.edu.rs.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

 •  извод из здравственог картона;
 • оригинали уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, да се против кандидата не води кривични поступак;
 • фотокопије (оверене од стране надлежног органа) дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, возачке дозволе „Б“ категорије, личне карте која није чипована (или очитану личну карту).

Пријаве са потребним документима заинтересовани морају поднети, у конкурсом прописаном року (најчешће је то  30 дана од дана расписивања конкурса), у најближој полицијској станици или подручној полицијској управи за коју је конкурс и расписан.


Када ће бити расписан конкурс за упис на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица?

Конкурс расписује Министарство унутрашњих послова, у зависности од потреба организационих јединица Сектора за ванредне ситуације за пријем полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица .

Одлуку о броју полазника курса, на предлог организационе јединице надлежне за људске ресурсе, у складу са кадровским планом доноси министар унутрашњих послова.

Не постоји устаљени термин расписивања конкурса.

Конкурсни оглас се објављује у средствима јавног информисања. О расписивању конкурса заинтересовани могу да се информишу и у подручним полицијским управама и полицијским станицама.

Конкурс садржи:

 • број полазника који се примају на обуку,
 • услове конкурса,
 • начин подношења пријаве на конкурс,
 • поступак избора кандидата,
 • права и дужности полазника.

Ко има право да конкурише?

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс;
 • да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључивања конкурса;
 • да има завршену средњу школу;
 • да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрaшњих послова;
 • да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;
 • да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базично-моторичке способности.

Начин конкурисања

Након расписивања конкурса и објављивања у јавним гласилима, заинтересовани кандидати, могу преузети образац за пријаву и пријавити се на конкурс, у подручној полицијској управи или полицијској станици, у свом месту пребивалишта.

Образац за пријаву се може преузети у организационој јединици МУП-а, или са интернет адресе www.copo.edu.rs.

Уз пријаву се прилаже следећа документација:

 • извод из здравственог картона,
 • оригинали уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, да се против кандидата не води кривични поступак ,
 • фотокопије (оверене од стране надлежног органа) дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, возачке дозволе „Ц“ категорије, личне карте која није чипована (или очитану личну карту).

Напомена: Право учешћа има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да га положи у року од 1,5 године од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Пријаве са потребним документима заинтересовани морају поднети, у конкурсом прописаном року (најчешће је то 15 дана од дана расписивања конкурса), у најближој полицијској станици или подручној полицијској управи на чијој територији се налази организациона јединица за коју је конкурс расписан.


Како се пријавити на обуку за детективе?

Обуку и оспособљавање лица (у даљем тексту: кандидата) као и полагање стручног испита спроводи Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Министарство најмање два пута годишње, у првој и у другој половини године организује стручну обуку кандидата за детективске послове.

Термине за одржавање обуке и место одржавања обуке Министарство објављује на својој интернет страници или ће их на други начин учинити доступним кандидатима.

Пријаву за похађање обуке и оспособљавања за вршење детективских послова кандидат подноси Министарству преко надлежне полицијске управе по месту пребивалишта.

Уз пријаву за похађање обуке кандидат прилаже:

1) уверење да је држављанин Србије;

2) доказ о уплати републичке административне таксе за пријаву на обуку.

Обука кандидата спроводи се путем предавања и вежби по утврђеном програму, а изводи се теоретски, практичним радом и на други примерен начин и према плану и месту које утврђује Министарство.


Како ћемо употребљавати  базичне компетенције?

Базичне компетенције представљаће основ за спровођење поступка регрутације и селекције, оцењивања и развоја запослених, а у сврху унапређења индивидуалне и организационе ефективности. Базичне компетенције ће процењивати психолози и конкурсна комисија у поступку селекције и руководиоци организационих јединица у поступку оцењивања запослених, што ће представљати основ за развој запослених.


Начин и услови заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова

Начин заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова утврђен је чланом 135. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016, 24/2018 и 87/2018).

Радни однос у Министарству заснива се путем конкурса.

Радни однос у Министарству може се засновати само на местима која су предвиђена актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, која нису попуњена и у случајевима када је попуна тог радног места у складу са кадровским планом који доноси министар.

Изузетно од става 1. овог члана радни однос у Министарству заснива се без конкурса у случају:

1) премештаја државног службеника по основу споразума о преузимању из другог државног органа;

2) пријема кандидата који су завршили студије на високошколским установама које се образују у складу са посебним студијским програмом за потребе Министарства, а који су током студија имали закључен уговор за било коју годину студија, или чије су студије финансиране из буџета Републике Србије;

3) заснивања радног односа супружника и деце лица који су изгубили живот или су рањени у или поводом вршења службене дужности, уз испуњеност услова за рад на одређеном радном месту;

4) када је актом о унутрашњем уређењу и систематизацији предвиђено да се конкурс не спроводи за поједина радна места.

Поступање у складу са ставом 3. овог члана мора бити усклађено са кадровским планом.

Поступак и начин спровођења конкурса прописује Влада.

Општи услови за заснивање радног односа у државном органу предвиђени су чланом 45. Закона о државним службеницима.

Посебни услови за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова предвиђени су чланом 137. и 138. Закона о полицији.

Ближи услови за свако радно место (као што је потребан степен образовања), предвиђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова и Уредбом о специјалној и посебним јединицама полиције.

Наведеним Правилником предвиђено је да се за радна места у Дирекцији полиције на којима се стаж из области пензијског и инвалидског осигурања у ефективном трајању рачуна са увећаним трајањем:

- сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна као 18 месеци стажа осигурања и

- сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна као 16 месеци стажа осигурања, као и рад у смени, утврђује највише:

а) 27 година живота за радна места са средњим образовањем;

б) 30 година живота ако се са мање од три године радног стажа у струци прима у радни однос на радно место са високим образовањем.

На радна места за чије је обављање послова као услов предвиђен почетни чин, односно почетно звање, могу се примати приправници.

Дакле, приликом расписаног јавног конкурса, заинтересовани кандидати могу аплицирати на исти, уз поштовање услова који су наведени у тексту конкурса.


Који су услови за престанак радног односа са правом на пензију?

Запосленима у Министарству унутрашњих послова може престати радни однос са правом на пензију према условима дефинисаним Законом о полицији и Законом о пензијском и инвалидском осигурању, представљеним у следећим табелама:

Услови за пензију


СОЛИДАРНА ПОМОЋ - као институт који је новим  Законом о полицији регулисан, услови за исплату и обим права

Солидарна помоћ се  исплаћује за случај теже болести и лечења запослених и чланова њихове уже породице, те као помоћ малолетној деци за случај смрти запосленог.

Исплаћује се из средстава обезбеђених у буџету.

Фонд за солидарну помоћ је осмишљен да се у оквиру њега  такође МОЖЕ остварити право на помоћ за запослене и чланове њихове уже породице, као и за породице погинулих и рањених запослених за случај лечења, редовног школовања, у случају угрожености услед елементарних непогода и сл.

Исплаћује се из средстава обезбеђених у  буџету, донација, добровољних прилога.


Нејасноће у вези организације и слања полицијских службеника на превентивне лекарске прегледе.

Министарство унутрашњих послова организује и спроводи специфичну здравствену заштиту запослених  која је утврђена програмом специфичне здравствене заштите, а спроводи је Завод  за здравствену заштиту радника Министарства.

Специфичном здравственом заштитом су обухваћени сви прeвентивни лекарски прегледи у које спадају: претходни, периодични, ванредни (циљани), систематски и контролни лекарски прегледи.

Општи циљ специфичне здравствене заштите је постизање највишег нивоа очувања и унапређења здравља запослених , а горе наведени превентивни лекарски прегледи су обавезни.

Очување и унапређење здравља је право и обавеза запослених.

Планом реализације специфичне здравствене заштите који се доноси на годишњем нивоу се обезбеђују финансијска средства за спроовођење програма исте.


Које су најчешће дужности и ангажовања психолога?

Психолози у Министарству су ангажовани на три широка поља:

 1. превентивни психолошки рад (заснива се на активностима којима се спречава појава менталних болести или патолошких облика понашања);
 2. психолошка селекција кандидата (састоји се у тестирању и одабиру најбољих могућих кандидата за одређена радна места);
 3. каријерни развој (односи се на праћење, процену и развој компетенција запослених).

 На који начин се врши психолошка селекција кандидата?

Психолошка селекција се врши помоћу психолошких мерних инструмената (тестова) и психолошког интервјуа.

 Шта се процењује током психолошке селекције?

Током психолошке селекције врши се процена базичних компетенција запослених у Министарству унутрашњих послова.


Намера нам је да на овој страни прикажемо најчешће постављена питања, која доставите на електронску адресу: info@mup.gov.rs