Сектори

Сектор за људске ресурсе

Сектор за људске ресурсе обавља послове којим се обезбеђују услови за несметано функционисање организационих јединица Министарства, у циљу реализације исказаних потреба, а у вези са функцијом управљања људским ресурсима заснованом на управљању компетенција запослених.

У координацији са организационим јединицама Министарства, израђује и спроводи стратегију развоја људских ресурса у Министарству, утврђује смернице и координира спровођење политике једнаких могућности у области управљања људским ресурсима.

Врши анализу сродних група послова на основу којих израђује и развија Каталог радних места.

Израђује описе послова и утврђује услове неопходне за делотворан рад на радним местима, као и процену сложености радних места.

Обавља послове кадровског планирања и утврђивања функционалне организационе структуре Министарства.

Спроводи интерне и јавне конкурсе за попуну радних места у Министарству. Обезбеђује услове за каријерни развој и напредовање запослених.

Планира, програмира, организује, реализује и врши евалуацију стручног оспособљавања и усавршавања у и ван Министарства.

Бави се научно-истраживачким радом и издавачком делатношћу за потребе Министарства.

Израђује, спроводи и унапређује систем оцењивања запослених.

Стара се о примени законитости у области рада и радних односа у Министарству.

Утврђује систем плата и бенефиција за запослене у Министарству. Учествује у колективном преговарању са синдикатима који делују унутар Министарства.

Заступа интересе Републике Србије, односно Министарства унутрашњих послова, по овлашћењу Државног правобранилаштва, у судским поступцима запослених у Министарству.

Стара се о здрављу и безбедности на раду и спроводи психолошку превенцију запослених.

Сектор за људске ресурсе  у свом саставу има:

1.    Одељење за планирање и софтверску подршку управљању људским ресурсима;
2.    Центар за полицијску обуку;
3.    Одељење за развој запослених и организације;
4.    Одељење за регрутацију и селекцију;
5.    Одељење за радноправне послове;
6.    Одељење за плате и бенефиције;
7.    Одељење за здравље запослених и безбедност на раду;
8.    Одељење за психолошку делатност и
9.    Одељења, одсеке и групе за људске ресурсе у подручним полицијским управама.