Sektori

PROJEKTI IPA PRVA KOMPONENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Naziv projekta: 11. Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji – PACS (IPA 2011)
Implementacioni partner: Savet Evrope
Nosilac projekta: Ministarstvo pravde, a korisnici projekta su bili Direkcija policije i Sektor unutrašnje kontrole policije
Ukupna vrednost projekta: 1.183.748,06 evra
Rezultati projekta: - Unapređeni kapaciteti za istragu i suđenje slučajeva korupcije - Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u okviru pravosudnog sistema
Trajanje projekta: Projekat je završen u januaru 2016. godine.

Naziv projekta: 12. Reforma policije i upravljanje migracijama - tvining Komponenta: Ljudski resursi (IPA 2012)
Nosilac projekta: Sektor za ljudske resurse. Tvining partner: Velika Britanija i Poljska
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000 evra
Rezultati projekta: -- Usvojen i implementiran potreban zakonodavni okvir i procedure za funkcionisanje modernog sistema upravljanja ljudskim resursima, uključujući i reviziju Zakona o policiji iz 2005. i 2011. - Reorganizovane moderne jedinice za upravljanje ljudskim resursima, za koje je su u skladu sa strateškim dokumentima (Strategijom, Akcionim planom podržanim novim IT sistemom). - Moderne procedure i praksa upravljanja ljudskim resursima promovisane i implementirane kroz Ministarstvo i Direkciju policiju, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardom za upravljanje ljudskim resusima.
Trajanje projekta: 27 meseci. Završetak projekta se očekuje u maju 2016. godine.

Naziv projekta: 13. Reforma policije i upravljanje migracijama – tvining ugovor i nabavka opreme (IPA 2012)
Nosilac projekta: Uprava granične policije. Tvining partner:Holandija, Austrija i Slovenija.
Ukupna vrednost projekta: 2.107.500 evra
Rezultati projekta: Rezultati projekta koji se odnose na tvining ugovor: - Pripremljen je novi nacionalni sistem za izdavanje viza u skladu sa najboljom praksom EU - Službenici diplomatsko-konzularnih predstavništva i službenici granične policije koriste nove IT veštine i stečeno znanje, kao i metode koordinacije kako bi otkrili potencijalne ilegalne migrante, falsifikovana dokumenta i zloupotrebu radnih dozvola - Sistem za monitoring stranaca kojima je izdat nalog za napuštanje teritorije je uspostavljen; Rezultat projekta koji se odnosi na nabavku: - Nabavljena je odgovarajuća oprema i uspostavljena centralna baza podataka, koja će omogućiti detaljno praćenje i analizu podataka u skladu sa nacionalnošću, polom i godinama stranaca, i u upotrebi je za potrebe MUP i MSP, kao i druge potrebe.
Trajanje projekta: 24 meseca. Završetak projekta se očekuje u novembru 2016. godine.

Naziv projekta: 14. Podrška sistemu vladavine prava, komponenta 4 Adaptacija prostora za unapređenje istražnih tehnika i forenzike (IPA 2012)
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar
Ukupna vrednost projekta: 540.288,88 evra.
Rezultati projekta: - Adaptiran prostor, koji je obezbedilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, za fizičko-hemijsku i toksikološku laboratoriju u skladu sa ISO/IEC 17025 standardima.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završen u januaru 2016. godine.

Naziv projekta: 15. Prevencija i borba protiv korupcije, koji obuhvata ugovor o uslugama itvining ugovor (IPA 2013)
Nosilac projekta: Ministarstvo pravde
Ukupna vrednost projekta: 6.000.000 evra (Ugovor o uslugama 4.000.000, Tvining ugovor 2.000.000)
Rezultati projekta: - Jačanje transparentnosti, efikasnosti i saradnje institucija za borbu protiv korupcije u sprovođenju i praćenju mera definisanih u Nacionalnoj Strategiji za borbu protiv korupcije i pridruženom Akcionom planu u devet ključnih sektora. - Podrška prevenciji korupcije u skladu sa Strategijom i Akcionim planom. - Podrška poboljšanju istrage, gonjenja i presude u slučajevima korupcije.
Trajanje projekta: do kraja 2018. godine

Naziv projekta: 16. Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, trgovina drogama, nezakonita trgovina oružjem i finansijske istrage) – tvining ugovor (IPA 2013)
Nosilac projekta: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i Nacionalni kriminalističko – tehnički centar Uprave kriminalističke policije i Republičko javno tužilaštvo. Izabrani tvining partner: Nemačka, Francuska i Slovenija.
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000 evra.
Rezultati projekta: - Unapređeni kapaciteti Uprave kriminalističke policije i Republičkog javnog tužilaštva u istragama i gonjenju organizovanog kriminala koji se odnosi na trgovinu ljudima, nezakonitu trgovinu oružjem, trgovinu drogama, finansijske istrage. - Podignuta svest u vezi sa trgovinom ljudima i borbom protiv nezakonite trgovine oružjem. - Postojeći zakonski okvir kompletiran i unapređen pokrivajući sve aspekte trgovine ljudima (u vezi sa srpskim žrtvama i drugima koji tranzitiraju kroz Srbiju), i unapređena zakonska osnova / standardi koji pokrivaju nove oblasti u trgovini drogama. Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom uključuje analizu životnog stila. - Unapređena međunarodna saradnja i koordinacija u borbi protiv trgovine ljudima, nezakonite trgovine oružjem, trgovine drogama, finansijskim istragama. - Analizirani / mapirani postojeći kapaciteti i razvijena mapa puta za akreditaciju laboratorije u skladu sa standardima EU. - Trenirani profesionalni službenici u fizičko – hemijskim laboratorijama (za analizu: droga, eksploziva i tragova vatre, tragova mikro vlakana i mikro-markiranja boja) i toksikološkim laboratorijama i dostignuta neophodna iskustava za rad sa EU standardima. - Proces akreditacije započet: validirane metode analize koje će biti primenjene u fizičko – hemijskim laboratorijama (za analizu: droga, eksploziva i tragova vatre, tragova mikro vlakana i mikro-markiranja boja) i toksikološkim laboratorijama.
Trajanje projekta: 18 meseci. Projekat nije još počeo, a početak realizacije projekta se očekuje 2016. godini.

Naziv projekta: 17. Laboratorija za analizu dokaza potrebnih za procesuiranje slučajeva kriminala – ugovor o nabavci opreme (IPA 2013)
Nosilac projekta: Nacionalni kriminalističko –tehnički centar Uprave kriminalističke policije.
Ukupna vrednost projekta: 2.300.000 evra.
Rezultati projekta: -- U potpunosti funkcionalne i opremljene prostorije fizičko – hemijske laboratorije (za analizu: droga, eksploziva i tragova vatre, trgova mikro vlakana i mikro-markiranja boja) i toksikološke laboratorije u prostoru obezbeđenom od strane MUP (lociranom na prvom spratu zgrade Kneza Miloša 103, deo C).
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat nije još počeo, a početak realizacije projekta se očekuje 2016. godini.

Naziv projekta: 18. Podrška Nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji –tvining ugovor (IPA 2013)
Nosilac projekta: Komesarijat za izbeglice i migracije, a korisnik projekta je i Uprava granične policije. Izabrani tvining partner: Švedska, Holandija i Slovenija.
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000 evra.
Rezultati projekta: - Unapređeni kapacitet iinstitucija koje se bave pitanjima od značaja za tražioce azila, naročito u oblasti naprednih tehnika intervjua i naprednih metoda za prikupljanje informacija ozemlji porekla tražioca azila. - Poboljšan kapacitet službi zaduženih za maloletne tražioce azila bez pratnje. - Uspostavljeni blagovremeni i adekvatni mehanizami za podršku integracije lica kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Srbiji. - Pravni okvir usklađen sa propisima EU. - Informisana javnost o pravima, obavezama i problemima tražioca azila u Srbiji kao i što su srpski tražioci azila u zemljama članicama EU informisani o posledicama zloupotrebe slobodnog viznog režima i zloupotrebe besplatnog viznog kratkog boravka u članicama EU.
Trajanje projekta: 24 meseca. Realizacija projekta je započeta u septembru 2015. godine.

Naziv projekta: 19. Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta diskriminacija za toleranciju – tvining ugovor (IPA 2013)
Nosilac projekta: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Rezultati projekta: - Učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru aktivnosti 3.6. tvining projekta - realizacija dve dvodnevne obuke za ukupno 30 učesnika, u vremenskom terminu od 09. do 13. maja 2016. godine.

Naziv projekta: 20. Borba protiv trgovine ljudima - tvining ugovor (IPA 2014)
Nosilac projekta: Uprava granične policije, a partner je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000 evra.
Rezultati projekta: - Povećanja efikasnost u otkrivanju slučajeva trgovine ljudima, kao i zaštita žrtava i institucionalizacija nacionalnog mehanizma za upućivanje žrtava.
Trajanje projekta: 24 meseca. Realizacija projekta je predviđena u avgustu 2017.