Sektori

BILATERALNA SARADNJA SA AMBASADOM VELIKE BRITANIJE

Naziv projekta: 1. Poboljšanje procedura za utvrđivanje identiteta iregularnih migranata u regionu MARRI
Ukupna vrednost projekta: 67.540 funti
Rezultati projekta: - Uspostavljanje zajedničke baze podataka o prevodiocima za retke jezike, - Razvoj i usvajanje regionalnog pravnog okvira kao osnove za korišćenje zajedničkih prevodilačkih kapaciteta, - Usaglašavanje procedure za utvrđivanje identiteta iregularnih migranata.
Trajanje projekta: 10 meseci od juna 2015. do marta 2016. godine

Naziv projekta: 2. Izgradnja kapaciteta za proces EU integracija u okviru MUP i MPDU
Ukupna vrednost projekta: 37.800 funti (za oba ministarstva)
Rezultati projekta: Podrška u procesu reforme u oblasti pravde i unutrašnjih poslova radi pomoći u uspostavljanju i funkcionisanju novog EU sektorskog pristupa, sa specijalnim fokusom na horizontalnu saradnju i koordinaciju između MUP-a i MPDU, kao korisnika navedenog projekta.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završen u oktobru 2014. godine.

Naziv projekta: 3. Unapređenje međusektorske saradnje i izgradnja kapaciteta MUP i Ministarstva pravde i državne uprave u oblasti pravde i unutrašnjih poslova, kao prioritetnoj oblasti procesa EU integracije
Ukupna vrednost projekta: 35.000 funti (za oba ministarstva)
Rezultati projekta: - Podrška u procesu reforme u oblasti pravde i unutrašnjih poslova radi pomoći u uspostavljanju i funkcionisanju novog EU sektorskog pristupa, sa specijalnim fokusom na horizontalnu saradnju i koordinaciju između MUP i MPDU, kao korisnika navedenog projekta.
Trajanje projekta: 5 meseci. Projekat je završen u aprilu 2013. godine.

Naziv projekta: 4. Razvoj srpskog MUP za upravljanje prioritetnih projekta na sistemskom nivou vezanih za pristupanje EU
Ukupna vrednost projekta: 61.250 funti
Rezultati projekta: - Podizanje kapaciteta u Odeljenju za upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU radi efikasnijeg i efektivnijeg rada na reformskim projektima.
Trajanje projekta: 9 meseci. Projekat je završen u martu 2012. godine.

Naziv projekta: 5. Razvoj kapaciteta za koordinaciju projekta u MUP
Ukupna vrednost projekta: 63.900 funti
Rezultati projekta: - Podizanje kapaciteta zaposlenih koji rade na poslovima upraljanja projektima
Trajanje projekta: 5 meseci. Projekat je završen u martu 2011. godine. .

Prva<1>Poslednja