Sektori

Sektor za ljudske resurse

Sektor za ljudske resurse obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za nesmetano funkcionisanje Direkcije policije i ostalih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, u vezi sa funkcijom upravljanja ljudskim resursima.

Sektor u koordinaciji sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva, kreira i sprovodi strategiju razvoja ljudskih resursa, kreira i implementira politiku upravljanja ljudskim resursima, usklađuje procese, sisteme i praksu upravljanja ljudskim resursima sa strateškim ciljevima i potrebama Ministarstva i sa najboljom praksom, ocenjuje i unapređuje kvalitet upravljanja ljudskim resursima u celom Ministarstvu.

•    Stara se o zakonitosti rada u oblasti rada i radnih odnosa u Ministarstvu i blagovremenom planiranju kadrova i neophodnih finansijskih sredstava za potrebe upravljanja ljudskim resursima

•    Utvrđuje predloge za promene organizacione strukture i koordinira procese upravljanja promenama.

•    Sprovodi interne i javne konkurse za popunu radnih mesta i obavlja proveru kompetencija za delotvoran rad na radnim mestima koja se popunjavaju.

•    Stvara uslove i sprovodi programe obuke zaposlenih, kreira i realizuje programe razvoja zaposlenih i rukovodilaca.

•    Stara se o primeni sistema pravičnosti, zasnovanog na merenju učinka i njegovoj primeni u oblasti napredovanja i zapošljavanja.

•    Kreira i implementira sistem za ocenjivanje radnih učinaka, utvrđuje politiku zarada, strukturu plata i elemente zarade, vrši analizu i dizajn svih poslova, izrađuje opise poslova i specificira uslove neophodne za delotvoran rad na radnim mestima, kao i procenu složenosti radnih mesta i njihovo razvrstavanje u zvanja i činove.

•    Utvrđuje politiku beneficija za zaposlene u Ministarstvu i učestvuje u kolektivnom pregovaranju sa sindikatima koji deluju u Ministarstvu.

•    Zastupa interese Republike Srbije - Ministarstva unutrašnjih poslova, po ovlašćenju Državnog pravobranilaštva, u sudskim postupcima zaposlenih

•    Priprema predmete i izveštaje za Disciplinsku komisiju - Veće u Beogradu,

•    Priprema dokumentaciju za: upravne postupke, disciplinske postupke za zaposlene u sedištu Ministarstva, premeštaje i unapređenja, penzionisanje, radne odnose i prava iz radnog odnosa, zdravlje i bezbednost zaposlenih, razvoj i održavanje informacionog sistema ljudskih resursa u saradnji sa SATIT-om, razvoj i praćenje indikatora kvaliteta učinka zaposlenih i organizacije,

•    Koordinira sa Direkcijom policije, ostalim organizacionim Jedinicama u sastavu Direkcije policije, organizacionim jedinicama u sedištu Ministarstva i Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije

•    Učestvuje u strateškom planiranju na nivou Ministarstva i stara se o blagovremenom informisanju zaposlenih o politikama upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu i njihovim pravima iz radnih odnosa.

Odeljenja u sastavu Sektora:

  • Odeljenje za strategije i politike ljudskih resursa, metriku i IT podršku
  • Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku
  • Odeljenje za razvoj ljudi i organizacije
  • Odeljenje za regrutaciju i selekciju
  • Odeljenje za odnose sa zaposlenima
  • Odeljenje za zarade i beneficije
  • Odeljenje za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu
  • Odeljenje za psihološku prevenciju i selekciju