Грађани

Информације за странце

 

 

Адресе и бројеви телефона подручних полицијских управа Министарства унутрашњих послова - послови странаца

Обавештавамо вас да захтев за привремени боравак можете поднети и електронским путем на порталу еУправа.

 


Странац је свако лице које нема држављанство Републике Србије.

Закон о странцима ("Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 2018, 31 од 29. априла 2019 и 62/2023 од 28.07.2023. године) (Word, PDF)

Овим законом уређују се услови за улазак, кретање и боравак и враћање странаца, као и надлежност и послови органа државне управе Републике Србије у вези са уласком, кретањем и боравком странаца на територији Републике Србије о њиховим враћањем из Републике Србије (Подзаконски акти...).

Пријава боравишта странца (Oбразац 1)

Пријава боравишта странца врши се у дежурној служби полицијске станице на чијој територији је адреса објекта у коме је странац смештен или у подручној полицијској управи, организационој јединици која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца (детаљније...) или електронским путем.

Промена адресе становања

Промена адресе становања странца врши се код надлежног органа на чијој територији је нова адреса становања странца пријавом промене адресе становања (Образац 2).

Промена пребивалишта странца

Пријава промене адресе пребивалишта врши се на обрасцу промене адресе пребивалишта (Образац 3) код надлежног органа на чијој територији је нова адреса пребивалишта странца, уз оверену писмену сагласност власника стана или лица које он овласти.

 


 

Странац у Републици Србији може боравити на:

  • краткотрајном боравку,
  • боравку по основу визе за дужи боравак,
  • привременом боравку (до једне године),
  • сталном настањењу.

Краткотрајни боравак

је боравак без визе до 90 дана у било ком периоду од 180 дана рачунајући од дана првог уласка, уколико међународним уговором није другачије одређено, као и боравак по основу визе за краћи боравак.

Виза за дужи боравак

је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана странцу коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.

Привремени боравак

је дозвола боравка страног држављанина у Републици Србији и може да се одобри странцу који намерава да борави у Републици Србији дуже од 90 дана у периоду од 180 дана, дуже од периода боравка одређеног међународним уговором, односно дуже од периода на који је издата виза за дужи боравак, уколико законом није другачије прописано (детаљније...)

Стални боравак

(стално настањење) је дозвола за дуготрајни боравак страног држављанина у Републици Србији. Захтев за стално настањење, подноси лично странац на прописаном обрасцу надлежном органу према месту где му је одобрен привремени боравак у Републици Србији (детаљније...).