Сектори

Сектор за ванредне ситуације

Сектор за ванредне ситуације обавља послове нормативне, управне, организационо-техничке, превентивне, превентивно-техничке, образовне, информативне и друге природе за организовање, планирање, спровођење, контролу мера заштите живота, здравља и материјалних добара грађана, очувања услова неопходних за живот и припремање за превладавање ситуација у условима пожара, елементарних непогода, техничких и технолошких несрећа, дејстава опасних материја и других стања, опасности већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи и животну средину или да проузрокују штету и пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих ванредним догађајима и ванредним ситуацијама.

Израђује и предлаже законе и друге прописе и препоруке Европске уније и других међународних организација у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.

Обавља послове успостављања институционалних, организационих и персоналних услова за спровођење заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Предузима превентивне мере ради спречавања избијања пожара и ублажавања последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, и сл. као и превенција у циљу спречавања угрожавања здравља грађана услед дејстава опасних материја и других стања опасности.

Врши стручно оспособљавање припадника организационих јединица на пословима из делокруга Сектора.

Врши стручно оспособљавање и едуковање грађана из области смањења ризика и управљање ванредним ситуацијама, као и обуку и усавршавање руководилаца штабова за ванредне ситуације.

Врши обуку припадника добровољних ватрогасних јединица у добровољним ватрогасним друштвима.

Обавља послове осматрања, обавештавања и узбуњивања преко републичког, покрајинског и регионалних центара за осматрања, обавештавања и узбуњивање.

Ствара услове за образовање и обуку припадника ватрогасно – спасилачких јединица.

Обавља послове гашење пожара и спасавања имовине и лица угрожених пожаром, као и спасилачке активности при елементарним непогодама, техничко-технолошким несрећама и догађајима изазваним дејством опасних материја и других стања опасности.

Врши надзор у производњи, промету и превозу запаљивих и експлозивних материја и спровођење мера заштите живота људи, имовине и животне средине од последица насталих неправилним постуцима са тим материјама.

Врши јединствено управљање заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и координира радом одговарајућих органа у ванредним ситуацијама и у време отклањања последица изазваних ванредним догађајима и ванредним ситуацијама.

Спроводи мере на отклањању штетних последица ванредних ситуација.

Врши организацију и обуку јединица цивилне заштите.

Врши опремање јединица које оперативно делују у ванредним ситуацијама.

Врши стручно усавршавање припадника јединица и надзор у погледу функционисања и опремања јединица које припадају локалној самоуправи ради очувања целовитости система.

Врши надзор и инспекцијски надзор над јавним склоништима и над радом Центра за разминирање.

Ствара услове за несметан проток информација, прикупљање, пренос, архивирање и обраду података на бази мултимедијалне технологије.

Стара се о опремању и обучавању припадника Сектора.

Успоставља међународну сарадњу и размењује информације и податке са другим државама и међународним организацијама.
        


Сектор за ванредне ситуације у свом саставу има:

  1. Одељење за правне послове и међународну сарадњу;
  2. Одељење за економску и материјално-техничку подршку;
  3. Управу за превентивну заштиту;
  4. Управу за управљање ризиком и
  5. Управу за ватрогасне-спасилачке јединице и цивилну заштиту.

Детаљније...