Sektori

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije (SIKT) obezbeđuje uslove za funkcionisanje Direkcije policije i ostalih organizacionih jedinica Ministarstva, koji se odnose na organizovanje, razvoj i eksploataciju integrisanog informacionog sistema Ministarstva, kao i na planiranje, izgradnju, nadzor i korišćenje telekomunikacionih sistema i sistema kriptozaštite.

Obavlјa poslove planiranja, praćenja i sprovođenja mera iz oblasti informacione bezbednosti, odnosno zaštite informacionog sistema i mrežne infrastrukture Ministarstva.

Odgovoran je za funkcionalnost, održivost i ekonomičnost telekomunikacione i računarske mreže, komutacionog, telefonskog i sistema video-nadzora, kao i tehničku zaštitu Ministarstva.

Primenjuje tehnologiju prostornog upravlјanja podacima, unapređuje i razvija geografski informacioni sistem. Stara se o nesmetanom funkcionisanju sistema upravlјanja bazama podataka.

Bavi se instalacijom, konfiguracijom i održavanjem serverskih operativnih sistema, sistema za upravlјanje bazama podataka, aplikativnih servera i ostalog sistemskog softvera.

Izrađuje i unapređuje korisničke aplikacije i modeluje nove baze podataka za programske sisteme.

Izrađuje tehnička rešenja za obavlјanje pouzdane i zaštićene razmene podataka između pravnih subjekata i Ministarstva.

Organizuje funkcionisanje i razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture i informacionih sistema elektronskog poslovanja, odnosno elektronske uprave.

Obavlјa poslove pripreme, obrade i personalizacije putnih isprava i identifikacionih dokumenata.

Pruža podršku efikasnom procesu rukovođenja i upravlјanja svim poslovnim procesima, a time efikasnom vršenju bezbednosnih poslova u celini.

Obavlјa planiranje, organizovanje i rukovođenje aktivnostima iz nadležnosti odelјenja, koordinaciju njihovog rada i saradnju, praćenje i kontrolu izvršenih poslova.

Kontroliše izradu i donosi plan nabavki, kao i njihovo izvršenje.

Obavlјa planiranje, organizovanje i rukovođenje aktivnostima iz nadležnosti odelјenja, koordinaciju njihovog rada i saradnju, praćenje i kontrolu izvršenih poslova.

Analizira i usvaja godišnji periodični izveštaj o radu.

Kontroliše izradu i donosi plan nabavki, kao i njihovo izvršenje.

Predlaže izmene propisa i drugih akata za unapređenje poslova iz nadležnosti i učestvuje u njihovoj izradi.

Ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim celinama Ministarstva, drugim državnim organima i organizacijama.

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije u svom sastavu ima:

Upravu za informacione tehnologije

  1. Odelјenje za serversku infrastrukturu
  2. Odelјenje za razvoj
  3. Odelјenje za informacionu bezbednost
  4. Odelјenje za elektronsko poslovanje
  5. Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem (CERT)

Upravu za telekomunikacije

  1. Odelјenje za telekomunikacionu mrežu
  2. Odelјenje za radio komunikacije
  3. Odelјenje za sisteme video nadzora i tehničke zaštite

Upravu za personalizaciju dokumenata i podrškuinformaciono-telekomunikacionim sistemima

  1. Odelјenje za personalizaciju identifikacionih dokumenata
  2. Odelјenje za operativno-planske poslove

Organizaciona šema Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije