Сектори

Сектор за информационо-комуникационе технологије

Сектор за информационо-комуникационе технологије (СИКТ) обезбеђује услове за функционисање Дирекције полиције и осталих организационих јединица Министарства, који се односе на организовање, развој и експлоатацију интегрисаног информационог система Министарства, као и на планирање, изградњу, надзор и коришћење телекомуникационих система и система криптозаштите.

Обавља послове планирања, праћења и спровођења мера из области информационе безбедности, односно заштите информационог система и мрежне инфраструктуре Министарства.

Одговоран је за функционалност, одрживост и економичност телекомуникационе и рачунарске мреже, комутационог, телефонског и система видео-надзора, као и техничку заштиту Министарства.

Примењује технологију просторног управљања подацима, унапређује и развија географски информациони систем. Стара се о несметаном функционисању система управљања базама података.

Бави се инсталацијом, конфигурацијом и одржавањем серверских оперативних система, система за управљање базама података, апликативних сервера и осталог системског софтвера.

Израђује и унапређује корисничке апликације и моделује нове базе података за програмске системе.

Израђује техничка решења за обављање поуздане и заштићене размене података између правних субјеката и Министарства.

Организује функционисање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре и информационих система електронског пословања, односно електронске управе.

Обавља послове припреме, обраде и персонализације путних исправа и идентификационих докумената.

Пружа подршку ефикасном процесу руковођења и управљања свим пословним процесима, а тиме ефикасном вршењу безбедносних послова у целини.

Обавља планирање, организовање и руковођење активностима из надлежности одељења, координацију њиховог рада и сарадњу, праћење и контролу извршених послова.

Контролише израду и доноси план набавки, као и њихово извршење.

Обавља планирање, организовање и руковођење активностима из надлежности одељења, координацију њиховог рада и сарадњу, праћење и контролу извршених послова.

Анализира и усваја годишњи периодични извештај о раду.

Контролише израду и доноси план набавки, као и њихово извршење.

Предлаже измене прописа и других аката за унапређење послова из надлежности и учествује у њиховој изради.

Остварује сарадњу са другим организационим целинама Министарства, другим државним органима и организацијама.

Сектор за информационо-комуникационе технологије у свом саставу има:

Управу за информационе технологије

  1. Одељење за серверску инфраструктуру
  2. Одељење за развој
  3. Одељење за информациону безбедност
  4. Одељење за електронско пословање
  5. Центар за реаговање на нападе на информациони систем (ЦЕРТ)

Управу за телекомуникације

  1. Одељење за телекомуникациону мрежу
  2. Одељење за радио комуникације
  3. Одељење за системе видео надзора и техничке заштите

Управу за персонализацију докумената и подршкуинформационо-телекомуникационим системима

  1. Одељење за персонализацију идентификационих докумената
  2. Одељење за оперативно-планске послове

Организациона шема Сектора за информационо-комуникационе технологије