Сектори

ПРОЈЕКТИ ИПА ПРВА КОМПОНЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА

Назив пројекта: 1. Имплементација Стратегије за интегрисано управљање границом у Републици Србији – твининг уговор (CARDS 2006)
Носилац пројекта: Дирекција полиције / Управа граничне полиције, а остали корисници су Министарство финансија (Управа царина) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Укупна вредност пројекта: 1.500.000 евра
Резултати пројекта: -Унапређена ефективност и способност државних органа одговорних за интегрисано управљање границом у складу са правилима и стандардима Европске уније за интегрисано управљање границом, као и обезбеђивање имплементације Стратегије интегрисаног управљања границом Републике Србије и одговарајућег Акционог плана у свим надлежним органима задуженим за интегрисано управљање границом.
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у марту 2011. године.

Назив пројекта: 2. Побољшање стандарда граничне контроле (ИПА 2007)
Носилац пројекта: Дирекција полиције / Управа граничне полиције.
Укупна вредност пројекта: 4.768.975 евра.
Резултати пројекта: - Демилитаризација целокупне српске границе, побољшање криминалистичко-обавештајних послова, бољи и ефикаснији услови рада полиције. - Побољшана билатерална сарадња и потиснут прекогранични криминал-нарочито илегалне имиграције, трговина људима, кријумчарење наркотика, оружја, забрањених супстанци, превенција неисправних и лажних путних исправа. - Успостављено ефикасно управљање границом, повећана безбедност у Републици Србији и побољшана сигурностгранице и региона. - Бржи транзит путника и робе кроз провере на граничним прелазима, мање неопредељених транзита преко границе и смањење свих трошкова.
Трајање пројекта: Пројекат завршен у јулу 2011. године.

Назив пројекта: 3. Реформа полиције: унутрашња контрола – твининг уговор (ИПА 2007)
Носилац пројекта: Сектор унутрашње контроле полиције. Изабрани твининг партнер: Велика Британија и Република Чешка.
Укупна вредност пројекта: 850.000 евра
Резултати пројекта: - Примена најбољих пракси ЕУ у оперативне, командне и контролне процедуре Сектора унутрашње контроле полиције. - Побољшана комуникација између централе и регионалних канцеларија која води повећаном броју откривања случајева и казни. - Повећана административна способност и унапређење међуагенцијске сарадње. - Ојачана сарадња и координација између надлежних министарстава и других јавних институција.
Време трајања гранта: 20 месеци Пројекат је завршен у јуну 2012. године.

Назив пројекта: 4. Развој информационог система за контролу државне границе (ИПА 2008)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције, а други корисник Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије.
Укупна вредност пројекта: 3.333.836 евра. Пројекат је обухватио набавку опреме за потребе Министарства унутрашњих послова у вредности од 2.495.436 евра и уговор о услугама у вредности од 838.400 евра.
Резултати пројекта: - Унапређени капацитети људских ресурса у оквиру Министарства унутрашњих послова и других релевантних актера у извршавањупословавезаних за управљање границом у складу са међународним споразумима. - Акциони план за развој информационог система је завршен. - Унапређено усклађивање и размена информација између Управе граничне полиције и других служби у структури полиције. - Пилот информациони систем је дизајниран и оперативан. - Повећана је ефикасност процедура и система који се односе на управљање границама.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у фебруару 2013. године.

Назив пројекта: 5. Унапређење капацитета Дирекције за управљање одузетом имовином и подршка развоју система откривања, одузимања и конфискације имовинске користи стечене кривичним делом као и подршка развоју кључних институција у Србији (ИПА 2009)
Имплементациони партнер: Савет Европе
Носилац пројекта: Дирекција за управљање одузетом имовином, а корисник пројекта је била и Јединица за финансијске истраге у Министарству унутрашњих послова
Укупна вредност пројекта: 2.140.000 евра
Резултати пројекта: - Законски оквир развијен у сарадњи са одговарајућим партнерским установама, у складу са међународним стандардима. - Дирекција и институције које се баве финансијским истрагама користе доказане методологије за финансијске истраге, откривање, одузимање, конфискацију и управљање имовинском користи стеченом извршењем кривичних дела. - Уведени ефикасни механизми који гарантују сарадњу Дирекције и других државних институција у систему откривања, одузимања, конфискације и управљања имовинском коришћу стеченом извршењем кривичних дела. - Унапређена свест шире јавности о улози система истраге, откривања, одузимања, конфискације и управљања имовинском коришћу стеченом извршењем кривичних дела. - Унапређена техничка инфраструктура у кључним државним институцијама за спровођење финансијских истрага и анализу података о имовинској користи стеченој извршењем кривичних дела.
Трајање пројекта: 36 месеци. Пројекат је завршен у марту 2013. године.

Назив пројекта: 6. Имплементација Стратегије за борбу против опојних дрога-твининг уговор (ИПА 2010)
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, а други корисник Министарство здравља. Изабрани твининг партнер: Немачка и Чешка Република.
Укупна вредност пројекта: 1.500.000 евра
Резултати пројекта: - Процедуре за функционисање националног система за лекове и контролу супстанци наркотика су развијене и имплементиране. - Институције укључене у контролу наркотика примењују најсавременија знања у области контроле наркотика. - Побољшано опште знање становништва и ојачано партнерство свих заинтересованих страна.
Трајање пројекта: 21 месец. Пројекат је завршен у јулу 2014. године.

Назив пројекта: 7. Успостављање ефикасног система за спречавање и сузбијање илегалних миграција на територији Републике Србије – твининг уговор и уговор о набавци опреме за Управу граничне полиције (ИПА 2010)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције и Управа криминалистичке полиције. Изабрани твининг партнер: Велика Британија и Чешка Република.
Укупна вредност пројекта: 4.880.996 евра (набавка опреме у вредности од 3.880.996 евра, а твининг компонента у вредности од 1.000.000 евра).
Резултати пројекта: - Мере за праћење високотехнолошког криминала су оцене, побољшане и користе се у процесу свеукупне превенције незаконитих миграција у надлежним јединицама МУП. - Запослени у Министарству унутрашњих послова користе базу података за прикупљање, чување и верификацију података о илегалним мигрантима и они су у стању да ефикасно размењују податке са сличним службама у региону и у ЕУ. - Обезбеђени су капацитети и процедуре за сталну сарадњу, размену информација и искуства са специјализованим и сличним службама у региону и Европи у складу са стандардима ЕУ. - Запослени у Министарству унутрашњих послова поседују одговарајуће вештине за примену истражних техника и опрему неопходну за борбу против високотехнолошког криминала у циљу откривања, документовања и процесуирања кривичних дела у вези са илегалним миграцијама и примењују адекватни третман на илегалне мигранте.
Трајање пројекта: 27 месеци. Пројекат је завршен у септембру 2014. године.

Назив пројекта: 8. Подршка развоју електронске управе (ИПА 2010)
Носилац пројекта: Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, а корисници пројекта су били Управа за управне послове и Сектор за аналаитику, телекомуникационе и информационе технологије
Укупна вредност пројекта: 1.291.800 евра
Резултати пројекта: - Спроведена је анализа недостатака о размени података између релевантних државних институција и тестиране су и стављене у употребу препоруке о унапређењу комуникације и размени података - Анализиран је и унапређен портал Е-управе - Три одабране услуге Е-управе за грађане су даље развијене
Трајање пројекта: 22 месеца. Пројекат је завршен у децембру 2012. године.

Назив пројекта: 9. Развој стратешког планирања и унапређење хоризонаталне комуникације у Министарству унутрашњих послова Републике Србије – твининг уговор (ИПА 2011)
Носилац пројекта: Биро за стратешко планирање, Кабинет министра. Изабрани твининг партнер: Велика Британија.
Укупна вредност пројекта: 1.500.000 евра
Резултати пројекта: - Све модерне аналитичке технике за стратешко планирањесе примењују иуспостављен је функционалан систем за стратешко планирање. - Осигурано је континуирано побољшање стратешког управљања и одговорности институције. - Стратешке одлуке се ажурирају у складу са резултатима праћења и евалуације.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у јулу 2014. године.

Назив пројекта: 10. Јачање владавине права у Републици Србији, компонента 2: Успостављање стационарних и мобилних система за видео надзор за заштиту државне границе (ИПА 2011)
Носилац пројекта: Управа граничне полиције
Укупна вредност пројекта: 4.062.595,38 евра
Резултати пројекта: - На основу свеобухватне анализе ризика, идентификовани су приоритетни гранични прелази и граничне области за успостављање стационарних и мобилних система за видео надзор. - Полицијски службеници на граничним прелазима користе модерне технике за контролу границе у складу са захтевима ЕУ, а који се заснивају на успостављању, употреби и одржавању стационарних и мобилних система за видео надзор - Стационарни и мобилни систем за видео надзор је успешно успостављен на изабраним граничним пилот прелазима и областима
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у јулу 2014. године.