Сектори

ВИШЕКОРИСНИЧКА РЕГИОНАЛНА ИПА

Назив пројекта: 1. Сарадња у области цивилне заштите за земље кандидате и потенцијалне кандидате – фаза 2 (ИПА 2012)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Турска
Укупна вредност пројекта: 2.000.000 евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Смањење угрожености земаља крајњих корисника од природних и хуманитарних катастрофа на локалном, националном и регионалном нивоу.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат се завршио у новембру 2015. године.

Назив пројекта: 2. Сарадња у кривичном правосуђу – WINPRO 2 (ИПА 2012)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија
Укупна вредност пројекта: 7.000.000 евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Усклађивање националних законодавних система, приближавање европским стандардима, развој оперативних и професионалних капацитета, стратегија управљања људским ресурсима као и повећавање одговарајуће примене националних законодавстава на пољу заштите сведока, као и пружање асистенције локалним институцијама у процесу надоградње програма заштите сведока према заједничким договореним минималним стандардима.
Трајање пројекта: 36 месеци. Пројекат се завршио у децембру 2015. године. Одобрен је наставак пројекта WINPRO 3.

Назив пројекта: 3. MATRA CoProl (ИПА 2012)
Земље учеснице: Србија, Турска и Албанија
Укупна вредност пројекта: 2.192.481 еврa, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Јачање вештине демократског руковођења у владиним институцијама и државним предузећима у Турској, Србији и Албанији како би се осигурали јавна безбедност и људска права и даља интеграција реформских процеса у циљу усклађивања са европским стандардима.
Трајање пројекта: 20 месеци. Пројекат је завршен у новембру 2015. године.

Назив пројекта: 4. Употреба заједничких истражних тимова у борби против трговине људима на Западном Балкану на локалном нивоу (ИПА 2012)
Носилац пројекта: Представници тужилаштва и полиције (оперативци) из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Црне Горе, Словеније и Србије. Имплементациони партнер је Министарство унутрашњих послова Словеније, а остали партнери у реализацији пројекта су Министарство унутрашњих послова Бугарске – Државна агенција за националну безбедност, EUROPOL и EUROJUST.
Укупна вредност пројекта: 473.326 евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Побољшана сарадња међу оперативцима, ширење и коришћење виталних информација о ЗИТ и подигнута свест о коришћењу ЗИТ у борби против трговине људима и узајамно разумевање међу операзтивцима и надлежним институцијама. - Израђени документи планирани у оквиру пројекта: посебни приручници за оперативце (који ће бити подељен свим учесницима на локалним језицима), различити сценарији трговине људима за радионице, као и наративни извештаји објављени и доступни он-лине.
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у јануару 2016. године.

Назив пројекта: 5. Борба против организованог криминала: Међународна сарадња у области кривичног права (ИПА 2013)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија
Имплементатор пројекта: Министарство унутрашњих послова Републике Италије
Укупна вредност пројекта: 5.000.000 евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Побољшани капацитети органа за спровођење закона у земљама корисницама. - Побољшана размена информација и обавештајних података кроз спровођење заштите подaтака у складу са ЕУ стандардима као и кроз промоцију модерних европских комуникационих система обезбеђујући благовремени приступ подацима неопходним за идентификацију, откривање, спречавање и истраживање криминалних активности. - Повећана судска и полицијска сарадња код корисника, као и међу корисницима, земљама чланицама ЕУ и ЕУ/регионалне/међународне организације за спровођење закона, озбиљније потере и истраге везане за кривична дела почињена од стране криминалних група у ИПА региону. - Побољшана употреба специјалних истражних метода у оквиру међународне сарадње и промовисање методологије потребне за формирање заједничких истражних тимова, заједничких операција и финансијских истрага.
Трајање пројекта: до краја 2016 године

Назив пројекта: 6. Борба против организованог криминала и корупције – јачање мреже тужилаца (ИПА 2013)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Косово
Укупна вредност пројекта: 5.263.158 евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Допринос побољшању прекограничне и међународне сарадње у истрази и кривичном гоњењу у области организованог криминала, посебно организованог криминала и корупције, у земљама корисницама.
Трајање пројекта: 24 месеца. Пројекат је завршен у новембру 2013. године.

Назив пројекта: 7. Мерење и процењивање организованог криминала на западном Балкану: подршка креирању политика заснованих на доказима (ИПА 2014)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Македонија и Косово*.
Укупна вредност пројекта: 2.200.000 евра од чега је 2.000.000 допринос Европске уније а 200.000 евра кофинансирање UNODC. Имплементаор: ELARG D.3 и UNODC
Резултати пројекта: - Идентификација располозивих података који се користе за мерење и мерило организованог криминала у земљама корисницама. - Креирање базе података за чување стандардизованих, организованих података за будућу анализу у свакој земљи кориснику са централизованим чвориштем за извештавање. - Циљно истраживање и квалитативно прикупљање података, пружена циљана техничка помоћ земљама корисницама за побољшање прикупљања података о организованом криминалу. - Јасна и валидна анализа и процена ситуације са организованим криминалом у свакој земљи корисници и регионално груписање.
Трајање пројекта: 36 месеци (2016-2018)

Назив пројекта: 8. Регионална подршка управљању миграцијама на Западном Балкану и у Турској (ИПА 2014)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Македнија, Црна Гора, Турска и Косово
Имплементатор пројекта: Европска агенција за управљање оперативном сарадњом на спољним границама држава чланица ЕУ (FRONTEX), Европска агенција за систем азила (ЕАSO), Међународна организација за миграције (IOM), високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (UNHCR).
Укупна вредност пројекта: 8,25 милиона евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Идентификација миграната: Ова компонента се састоји из два дела. Први се односи на јачање техника за идентификацију миграната приликом првог контакта на границама, а други се односи на јачање техника испитивања у другој линији истраге, ради утврђивања потенцијалне рањивости и идентитета миграната. - Размена информација: У циљу јачања система размене информација на Западном Балкану и у Турској, најпре је предложено да се истражи проширење капацитета постојећих специјализованих јединица задужених за миграције, укључујући и Frontex националне контакт тачке у Министарству унутрашњих послова. Капацитети би били проширени тако да се размењују информације и подаци у региону, као и да се ангажују на прикупљању информација. - Успостављање регионалних механизама за повратак миграната: Кроз тренутну Акциону подршку биће обезбеђени механизми за регионална добровољна и недобровољна решења у случајевима повратака миграната.
Трајање пројекта: 36 месеци

Назив пројекта: 9. Превенција, спремност и одговор на поплаве на Западном Балкану и у Турској (ИПА 2014)
Земље учеснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија
Имплементатор пројекта: Управа за цивилну заштиту Италије (DPC), Управа за заштиту и спасавање Министарства одбране Републике Словеније (URSZR), Државна управа за заштиту и спашавање Републике Хрватске (DUZS), Федерална агенција за техничку помоћ Немачке (THW) и Шведска агенција за ванредне ситуације (MSB) као и истраживачка фондација (CIMA).
Укупна вредност пројекта: 6.000.000 евра, за све земље учеснице
Резултати пројекта: - Израда једног оперативног мултинационалног модула за спасавање из поплава са чамцима који би био оспособљен да ради регионално као и кроз Механизам цивилне заштите. - Повећани капацитети за рад на усвајању и имплементацији ЕУ Директиве за воде и превенцију од поплава. - Дефинисање прекограничних процедура и промовисање сарадње, како би тимови могли радити у складу са динамиком која је установљена.
Трајање пројекта: 42 месеца

Назив пројекта: 10. Сарадња у борби против криминала у сајбер простору: циљање имовине стечене криминалом на Интернету у Југоисточној Европи и Турској (ИПА 2014)
Земље учеснице: Савет Европе, Канцеларија за борбу против криминала у сајбер простору у Букурешту, Румунија
Укупна вредност пројекта: 5.500.000 евра, за све земље учеснице.
Резултати пројекта: - Допринос јачању владавине права кроз борбу против корупције и организованог криминала. - Јачање капацитета институција за: истраге, заплене и одузимање имовине проистекле из криминала у сајбер простору и превенција прања новца на Интернету. - Успостављање јавног система пријављивања превара; - Унапређење законског оквира; - Сарадња полицијских јединица; - Израда приручника за финансијски сектор; - Механизми размена информација приватног и јавног сектора; - Правосудни тренинг и међународна сарадња
Трајање пројекта: 42 месеца

Прва<1>Последња