Sektori

DRUGI EU FONDOVI

Naziv projekta: 1. Prva linija praktičara koji se bave problematikom u vezi radikalizma – podizanje svesti i podsticanje izgradnje kapaciteta u regionu Zadanog Balkana (First Line)
Zemlje učesnice: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Slovenija
Ukupna vrednost projekta: 750.000 evra
Rezultati projekta: - Unapređenje mogućnosti prepoznavanja radikalizma, - Upoznavanje sa evropskom praksom i politikom protiv radikalizma i regrutovanja, prepoznavanje sopstvenog potencijala, uloge i kompetentnog aktera, razmena iskustava i praksi.
Trajanje projekta: 24 meseca (2016-2018 godine)

Naziv projekta: 2. Grant EU: Jačanje kapaciteta srpske administracije (Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova) da efikasno odgovori na povećane migracione tokove
Ukupna vrednost granta: 1.499.940 evra
Rezultati granta: - Obezbediti i povećati direktne operativne kapacitete nacionalnih službi da efikasno reše i odgovore na povećane migracione tokove kako bi se obezbedilo adekvatno funkcionisanje sistema azila u Republici Srbiji
Korisnik granta: Komesarijat za izbeglice i migracije, a korisnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova je Uprava granične policije
Vreme trajanja granta: 12 meseci

Naziv projekta: 3. Borba protiv organizovanog kriminala u oblasti imovinskih delikata
Zemlje učesnice: Srbija, Bugarska, Austrija, Nemačka i Evropol
Ukupna vrednost projekta: 40.000 evra - Hans Zajdel Fondacija
Rezultati projekta: Poboljšana saradnja zemalja učesnica projekta u oblasti kriminala koji se tiče imovinskih delikata.
Trajanje projekta: 18 meseci, (februar 2015. do avgusta 2016. godine)

Naziv projekta: 4. „Future Trust“
Nosilac projekta: Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije
Rezultati projekta: - Unapređenje znanja i pravaca daljeg razvoja elektronskih servisa i elektronskog poslovanja što predstavlja jedan od strateških prioriteta MUP.
Trajanje projekta: 36 meseci

Naziv projekta: 5. „NEIFLEX“ (North Eastern Italy Flood Exercise), finansiran iz sredstava EK, DG ECHO
Zemlje učesnice: Italija, Austrija, Slovenija, Crna Gora i Srbija
Nosilac projekta: Sektor za vanredne situacije
Ukupna vrednost projekta: 1.178.607 evra za sve zemlje učesnice
Rezultati projekta: - Organizacija terenske i pratećih vežbi za provežbavanje modula (timova) za spasavanje i rad na vodi, koji će biti oformljeni IPA FLOODS projektom, u kome Sektor za vanredne situacije već učestvuje, - Unapređenje metodologije za podizanje svesti građana o rizicima od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u zemljama koje učestvuju.
Trajanje projekta: 24 meseci (2016. i 2017. godine)

Prva<1>Poslednja