Sektori

VIŠEKORISNIČKA REGIONALNA IPA

Naziv projekta: 1. Saradnja u oblasti civilne zaštite za zemlje kandidate i potencijalne kandidate – faza 2 (IPA 2012)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska
Ukupna vrednost projekta: 2.000.000 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Smanjenje ugroženosti zemalja krajnjih korisnika od prirodnih i humanitarnih katastrofa na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat se završio u novembru 2015. godine.

Naziv projekta: 2. Saradnja u krivičnom pravosuđu – WINPRO 2 (IPA 2012)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija
Ukupna vrednost projekta: 7.000.000 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Usklađivanje nacionalnih zakonodavnih sistema, približavanje evropskim standardima, razvoj operativnih i profesionalnih kapaciteta, strategija upravljanja ljudskim resursima kao i povećavanje odgovarajuće primene nacionalnih zakonodavstava na polju zaštite svedoka, kao i pružanje asistencije lokalnim institucijama u procesu nadogradnje programa zaštite svedoka prema zajedničkim dogovorenim minimalnim standardima.
Trajanje projekta: 36 meseci. Projekat se završio u decembru 2015. godine. Odobren je nastavak projekta WINPRO 3.

Naziv projekta: 3. MATRA CoProl (IPA 2012)
Zemlje učesnice: Srbija, Turska i Albanija
Ukupna vrednost projekta: 2.192.481 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Jačanje veštine demokratskog rukovođenja u vladinim institucijama i državnim preduzećima u Turskoj, Srbiji i Albaniji kako bi se osigurali javna bezbednost i ljudska prava i dalja integracija reformskih procesa u cilju usklađivanja sa evropskim standardima.
Trajanje projekta: 20 meseci. Projekat je završen u novembru 2015. godine.

Naziv projekta: 4.Upotreba zajedničkih istražnih timova u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu na lokalnom nivou (IPA 2012)
Nosilac projekta: Predstavnici tužilaštva i policije (operativci) iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Implementacioni partner je Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije, a ostali partneri u realizaciji projekta su Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske – Državna agencija za nacionalnu bezbednost, EUROPOL i EUROJUST.
Ukupna vrednost projekta: 473.326 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Poboljšana saradnja među operativcima, širenje i korišćenje vitalnih informacija o ZIT i podignuta svest o korišćenju ZIT u borbi protiv trgovine ljudima i uzajamno razumevanje među operaztivcima i nadležnim institucijama. - Izrađeni dokumenti planirani u okviru projekta: posebni priručnici za operativce (koji će biti podeljen svim učesnicima na lokalnim jezicima), različiti scenariji trgovine ljudima za radionice, kao i narativni izveštaji objavljeni i dostupni on-line.
Trajanje projekta: Projekat je završen u januaru 2016. godine.

Naziv projekta: 5. Borba protiv organizovanog kriminala: Međunarodna saradnja u oblasti krivičnog prava (IPA 2013)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija
Implementator projekta: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije
Ukupna vrednost projekta: 5.000.000 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Poboljšani kapaciteti organa za sprovođenje zakona u zemljama korisnicama. - Poboljšana razmena informacija i obaveštajnih podataka kroz sprovođenje zaštite podataka u skladu sa EU standardima kao i kroz promociju modernih evropskih komunikacionih sistema obezbeđujući blagovremeni pristup podacima neophodnim za identifikaciju, otkrivanje, sprečavanje i istraživanje kriminalnih aktivnosti. - Povećana sudska i policijska saradnja kod korisnika, kao i među korisnicima, zemljama članicama EU i EU/regionalne/međunarodne organizacije za sprovođenje zakona, ozbiljnije potere i istrage vezane za krivična dela počinjena od strane kriminalnih grupa u IPA regionu. - Poboljšana upotreba specijalnih istražnih metoda u okviru međunarodne saradnje i promovisanje metodologije potrebne za formiranje zajedničkih istražnih timova, zajedničkih operacija i finansijskih istraga.
Trajanje projekta: do kraja 2016 godine

Naziv projekta: 6. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije – jačanje mreže tužilaca (IPA 2013)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo
Ukupna vrednost projekta: 5.263.158 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Doprinos poboljšanju prekogranične i međunarodne saradnje u istrazi i krivičnom gonjenju u oblasti organizovanog kriminala, posebno organizovanog kriminala i korupcije, u zemljama korisnicama.
Trajanje projekta: 24 meseca. Projekat je završen u novembru 2013. godine

Naziv projekta: 7. Merenje i procenjivanje organizovanog kriminala na zapadnom Balkanu: podrška kreiranju politika zasnovanih na dokazima (IPA 2014)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo*.
Ukupna vrednost projekta: 2.200.000 evra od čega je 2.000.000 doprinos Evropske unije a 200.000 evra kofinansiranje UNODC. Implementaor: ELARG D.3 i UNODC
Rezultati projekta: - Identifikacija raspolozivih podataka koji se koriste za merenje i merilo organizovanog kriminala u zemljama korisnicama. - Kreiranje baze podataka za čuvanje standardizovanih, organizovanih podataka za buduću analizu u svakoj zemlji korisniku sa centralizovanim čvorištem za izveštavanje. - Ciljno istraživanje i kvalitativno prikupljanje podataka, pružena ciljana tehnička pomoć zemljama korisnicama za poboljšanje prikupljanja podataka o organizovanom kriminalu. - Jasna i validna analiza i procena situacije sa organizovanim kriminalom u svakoj zemlji korisnici i regionalno grupisanje.
Trajanje projekta: 36 meseci (2016-2018)

Naziv projekta: 8. Regionalna podrška upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (IPA 2014)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makednija, Crna Gora, Turska i Kosovo
Implementator projekta: Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU (FRONTEX), Evropska agencija za sistem azila (EASO), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).
Ukupna vrednost projekta: 8,25 miliona evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Identifikacija migranata: Ova komponenta se sastoji iz dva dela. Prvi se odnosi na jačanje tehnika za identifikaciju migranata prilikom prvog kontakta na granicama, a drugi se odnosi na jačanje tehnika ispitivanja u drugoj liniji istrage, radi utvrđivanja potencijalne ranjivosti i identiteta migranata. - Razmena informacija: U cilju jačanja sistema razmene informacija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, najpre je predloženo da se istraži proširenje kapaciteta postojećih specijalizovanih jedinica zaduženih za migracije, uključujući i Frontex nacionalne kontakt tačke u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kapaciteti bi bili prošireni tako da se razmenjuju informacije i podaci u regionu, kao i da se angažuju na prikupljanju informacija. - Uspostavljanje regionalnih mehanizama za povratak migranata: Kroz trenutnu Akcionu podršku biće obezbeđeni mehanizmi za regionalna dobrovoljna i nedobrovoljna rešenja u slučajevima povrataka migranata.
Trajanje projekta: 36 meseci

Naziv projekta: 9. Prevencija, spremnost i odgovor na poplave na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (IPA 2014)
Zemlje učesnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija
Implementator projekta: Uprava za civilnu zaštitu Italije (DPC), Uprava za zaštitu i spasavanje Ministarstva odbrane Republike Slovenije (URSZR), Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske (DUZS), Federalna agencija za tehničku pomoć Nemačke (THW) i Švedska agencija za vanredne situacije (MSB) kao i istraživačka fondacija (CIMA).
Ukupna vrednost projekta: 6.000.000 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Izrada jednog operativnog multinacionalnog modula za spasavanje iz poplava sa čamcima koji bi bio osposobljen da radi regionalno kao i kroz Mehanizam civilne zaštite. - Povećani kapaciteti za rad na usvajanju i implementaciji EU Direktive za vode i prevenciju od poplava. - Definisanje prekograničnih procedura i promovisanje saradnje, kako bi timovi mogli raditi u skladu sa dinamikom koja je ustanovljena.
Trajanje projekta: 42 meseca

Naziv projekta: 10. Saradnja u borbi protiv kriminala u sajber prostoru: ciljanje imovine stečene kriminalom na Internetu u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj (IPA 2014)
Zemlje učesnice: Savet Evrope, Kancelarija za borbu protiv kriminala u sajber prostoru u Bukureštu, Rumunija
Ukupna vrednost projekta: 5.500.000 evra, za sve zemlje učesnice.
Rezultati projekta: - Doprinos jačanju vladavine prava kroz borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. - Jačanje kapaciteta institucija za: istrage, zaplene i oduzimanje imovine proistekle iz kriminala u sajber prostoru i prevencija pranja novca na Internetu. - Uspostavljanje javnog sistema prijavljivanja prevara; - Unapređenje zakonskog okvira; - Saradnja policijskih jedinica; - Izrada priručnika za finansijski sektor; - Mehanizmi razmena informacija privatnog i javnog sektora; - Pravosudni trening i međunarodna saradnja
Trajanje projekta: 42 meseca

Prva<1>Poslednja