ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА СЛУЖБЕНИЦИМА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА СЛУЖБЕНИКУ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Чланом 62. Закона о приватном обезбеђењу («Сл.гласник РС», број 104/13, 42/15 И 87/18) прописано је да легитимацију службеника обезбеђења издаје Министарство унутрашњих послова.

Захтев за издавање легитимације за службеника приватног обезбеђења подноси правно лице-предузетник код кога је службеник приватног обезбеђења запослен или ангажован по основу уговора о привременим и повременим пословима и уговором о допунском раду. Услов за подношење захтева је да је за правно лице/предузетника и службеника приватног обезбеђења издата лиценца по Закону о приватном обезбеђењу.

Захтев се подноси полицијској управи по месту седишта прaвног лица или предузетника.

Предузетник који самостално обавља послове приватног обезбеђења захтев за издавање легтимације подноси непосредно полицијској управи по месту пребивалишта.

 Уз захтев из става 1. овога члана прилаже се:

  • доказ да је службеник приватног обезбеђења у радном односу код подносиоца захтева или ангажован по основу уговора о повременим и привременим пословима односно по основу уговора о допунском раду
  • Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .

Правно лице или предузетник дужан је да приликом подношења захтева полицијском службенику у надлежној полицијској управи на електронском медијуму достави и попуњену табелу (XLS) са подацима за службеника обезбеђења (име, презиме, ЈМБГ) за кога тражи издавање легитимације. Наведене податке попуњавати искључиво у табели која се може преузети са веб-сајта Министарства унутрашњих послова.

Легитимације се могу издати само лицу које има важећу биометријску личну карту.

Сагласно чл.63. ст.8. Закона, правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужно је да врати легитимацију Министарству у року од осам дана од:

  1. Престанка радног односа , ангажовања или распоређивања на друго радно место службеника обезбеђења без примене овлашћења;
  2. Дана обавештавања о одузимању или истеку рока важења лиценце;
  3. Дана престанка рада или брисања из регистра привредних субјеката.

ЗАМЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

У складу са чл.8. Правилника о садржини, изгледу  и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења („Сл.гласник РС“, бр.3/16 и 25/19) легитимација се издаје на период од 10 година. Пре истека тог рока, подноси се захтев за замену легитимације.

Осим тога, чланом 6. Правилника замена легитимације се врши у случају:

1) да је легитимација оштећена или дотрајала и да не може служити својој намени;

2) ако настану промене у личном имену;

3) да се лик службеника обезбеђења битно промени тако да не одговара фотографији у легитимацији.

Приликом подношења захтева за замену легитимације поступак је исти као и код издавања легитимације.

 

НЕСТАНАК, ГУБИТАК ИЛИ КРАЂА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

Чланом 7. Правилника о садржини, изгледу  и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења („Сл.гласник РС“, бр.3/16 и 25/19) прописано је да је службеник обезбеђења дужан да извести послодавца о нестанку, губитку или крађи легитимације, а послодавац надлежну полицијску управу, без одлагања.

Нова легитимација издаће се након што се изгубљена, украдена или на други начин нестала легитимација огласи неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије".

Након проглашeњa легитимације неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије“, послодавац ће бити у могућности да поднесе захтев за издавање нове легитимације службенику обезбеђења.

Трошак оглашавања у "Службеном гласнику Републике Србије" сноси лице које је поднело захтев за издавање нове легитимације.  Овај трошак се састоји од накнаде за пријаву нестанка легитимације и накнаде за оглашавање решења о проглашењу легитимације службеника обезбеђења неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије“ .

 

Изглед уплатнице за накнаду за оглашавање решења о проглашењу службене легитимације службеника приватног обезбеђења неважећом у „Службеном гласнику Републике Србије“:

платилац:

име, презиме, адреса и место

Сврха:

трошкови оглашавања

Прималац:

ЈП Службени гласник Републике Србије-огласно одељење

Износ:

346,5

Жиро рачун:

160-14944-58

Модел:

без модела

Позив на број:

Без позива на број