Реформе

Реформа Сектора унутрашње контроле

У складу стратешким документима, Акционим планом за Поглавље 23, Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА 2014-2018), Сектор је извршио анализу постојећег нормативног оквира и капацитета Сектора и на основу тога сачинио План активности и кораке који ће унапредити капацитете Сектора унутрашње контроле у сузбијању корупције у Министарству унутрашњих послова.

Израда нормативног оквира - Новим Законом о полицији предвиђено је да Сектор унутрашње контроле има нове надлежности:

 • Повећање надлежности СУК-а да врши контролу рада полицијских службеника и свих запослених у Министарству
 • Обавеза руководилаца контролисаних организационих јединица МУП-а, да одговарају за реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица Сектора
 • Спровођење теста интегритета
 • Провера промене имовинског стања запослених у МУП-у (руководилаца, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције)
 • Спровођење анализе ризика корупције и израда регистра ризика корупције у МУП-у
 • Сектор унутрашње контроле врши превентивни надзор свих организационих јединица у Министарству
 • Све организационе јединице Министарства, уколико током свог рада дођу до обавештајних података да је запослени у Министарству извршио кривично дело, на раду или у вези са радом, дужне су да без одлагања доставе обавештајне податке којима располажу Сектору унутрашње контроле, најкасније у року од 24 часа од сазнања
 • Предвиђене су тешке повреде службене дужности за све горе наведене одредбе, које имају за циљ јачање одговорности руководилаца свих организационих јединица МУП-а.

Сектор је предложио доношење нових подзаконских аката у складу са изменама Закона о полицији, које ће пратити и израда јасних процедура у поступању Сектора:

 • Правилник о начину и облицима вршења унутрашње контроле
 • Правилник о примени теста интегритета
 • Правилник о начину спровођења анлизе ризика корупције у МУП-у
 • Правилник о евиденцији имовинског картона и провери промене имовног стања
 • Правилник о раду у Сектору унутрашње контроле

Унапређење људских и техничких капацитета Сектора - Организационо јачање СУК-а и повећан број запослених у складу са новим надлежностима и дефинисаним стратешким документима; Набавка опреме (посебно опреме за прикривени надзор), софтвера и обука запослених у СУК-у

Увођење нових превентивних механизама у сузбијању корупције –У складу са добрим праксама сродних служби у Европи, Сектор ће  новим законом о полицији имати надлежност да спроводи анализу ризика корупције Министарству унутрашњих послова, спроводи тест интегриетта и врши проверу промене имовног стања руководилаца као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције.

Унапређење сарадње са службама у оквиру МУП-а, тужилаштвом, другим државним органима и цивилним друштвом у области сузбијања корупције у МУП-у

Сектор унутрашње контроле и Служба интерне ревизије успоставили су јасне механизме међусобне сарадње кроз одређивање тачки контаката, као и методологију међусобне сарадње и формирања радних група по потреби, у складу са Акционим плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције.

Имајући у виду значај независних институција и цивилног друштва у праћењу примене закона и контроли рада Министарства, Сектор има потребу да стално унапређује сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитником грађана и Агенцијом за борбу против корупције, у циљу што ефикаснијег поступања по њиховим захтевима и сарадње у области превенције корупције у МУП-у. 

Унапређење међународне оперативне сарадње са сродним службама у Европи и свету – Сектор унутрашње контроле има потписана четири проткола/меморандума о сарадњи са сродним службама у региону, те има потребу да потпише протоколе о сарадњи и са другим сродним службама у Европи и свету, а првенствено са државама са којима се граничимо због пружања помоћи у истрагама корупције на граничним прелазима.