ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ И ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА

Лиценца за вршење детективских послова може се издати физичком лицу које испуњава услове из чл.6. Закона о детективској делатности („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 87/18).

Захтев за издавање лиценце подноси се обавезно лично у месно надлежној полицијској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Уз захтев се прилажу следећи документи:
1.    Оверена  копија дипломе о завршеној школи и степену стручне спреме;
2.    лекарско уверење или извештај надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за обављање детективских послова, не старије од 60 дана у моменту подношења захтева;
3.    копију уверења да се против лица не води кривични поступак пред Основним и Вишим судом не старије од 6 месеци у моменту подношења захтева, уз оригинал на увид;
4.    копију уверења о положеном стручном испиту
5.    Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs) .

Надлежни орган по службеној дужности, прибавља податке о држављанству и пребивалишту физичког лица.

О захтеву се одлучује решењем.
Министарство унутрашњих послова је дужно да по уредном захтеву изда решење најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева.

 

ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА

Сагласно члану 9. став 4. Закона о детективској делатности („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 87/18), физичком лицу коме истиче рок важења лиценце, на његов захтев, издаће се нова лиценца под условом да није дошло до промене прописаних услова из члана 6. овог Закона.

Захтев за нову лиценцу, може се поднети најраније 45 дана пре истека рока важења претходно издате лиценце. Захтев се подноси лично, подручној полицијској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Уз захтев се доставља следећа документација:
1.    Лекарско уверење или извештај надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за вршење детективских послова, не старије од 60 дана у моменту подношења захтева,
2.    копију уверења да се против лица не води кривични поступак пред Основним и Вишим судом не старије од 6 месеци у моменту подношења захтева, уз оригинал на увид;
3.    Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs)

 

Напомена: За лиценцу којој је истекао рок, не може се поднети захтев из члана 9. став 4. Закона о детективској делатности.