ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Лиценца за вршење послова приватног обезбеђења може се издати правном лицу и предузетнику који испуњавају услове из чл.10. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18).

Захтев за издавање лиценце подноси се у месно надлежној полицијској управи по месту седишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Уз захтев се прилажу следећи документи:
1.   Извод из регистра привредних субјеката (само за субјекте који нису регистровани у Агенцији за привредне регистре);
2.   Копија акта о систематизацији радних места, са описом послова и овлашћењима за свако радно место;
Копија акта којим се ближе прописује изглед униформе коју носе службеници обезбеђења и изглед знака (ЛОГО фирме);
3.   Списак у ком се наводе следећи подаци: име и презиме, ЈМБГ и број лиценце за одговорно лице и службенике обезбеђења,
4.   Копија документа о основу коришћења пословног простора уз подношење оригинала на увид;
5.   Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs)

Уколико се захтевом тражи издавање Лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите или обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, поред документације наведене у тачки 1. подносе се и следећи документи:
Доказ о поседовању сопственог или уговореног контролног центра;
Копију документа о основу коришћења простора за смештај оружја уз подношење оригинала на увид уколико послове врше са оружјем;
Копију акта о позитивном мишљењу Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја и муниције;
Доказ о поседовању специјалног возила за транспорт.

Уколико се захтевом тражи издавање Лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, поред документације наведене у тачки 1. подноси се и оверена копија дипломе о стеченом најмање вишем образовању по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05) или високим образовањем на студијама првог степена у пољу техничко-технолошких наука, за запослено лице са Лиценцом за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;

Уколико се захтевом тражи издавање Лиценце за вршење послова самозаштитне делатности, поред документације наведене у тачки 1. подноси се и решење о распоређивању физичког лица на радно место одговорног лица надлежног за послове унутрашње службе обезбеђења, у складу са актом о организацији и систематизацији радних места.

Податке из Регистра привредних субјеката, податке из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и податке о издатим лиценцама одговорног лица и службеника обезбеђења орган прибавља по службеној дужности.

Након запримања захтева, овлашћени полицијски службеници врше теренску контролу којом утврђују испуњеност законских услова у погледу пословног простора, сопственог контролног центра, као и у погледу услова прописаних чл.36. и 38. Закона, ако се захтева издавање Лиценце за вршење послова транспорта новца, вредносних и других пошиљки. О извршеној теренској контроли сачињава се записник.

О захтеву се одлучује решењем.

Министарство унутрашњих послова је дужно да по уредном захтеву изда решење најкасније у року од 60 дана од дана подношења захтева.


ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА

Сагласно члану 16. став 1. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18), правном лицу и предузетнику коме истиче рок важења лиценце, на његов захтев, издаће се нова лиценца под условом да није дошло до промене прописаних услова из члана 10. овог Закона.

Захтев за нову лиценцу, може се поднети најраније 60 дана пре истека рока важења претходно издате лиценце. Захтев се подноси лично, подручној полицијској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева.

Образац захтева можете преузети овде.

Правно лице и предузетник који није у периоду важења претходно издате лиценце мењао акт о систематизацији, акт којим се ближе прописује изглед униформе и изглед знака, пословни простор и простор за смештај оружја и муниције, уз захтев прилаже:
1.   Податке о одговорном лицу (име, презиме, ЈМБГ, број лиценце);
2.    списак у ком се наводе следећи подаци: име и презиме, ЈМБГ и број лиценце за одговорно лице и службенике обезбеђења;
3.   Доказ о поседовању сопственог или уговореног контролног центра;
4.   Уплатница генерисана на порталу е-Управе (https://plati.euprava.gov.rs)

Уколико је правно лице и предузетник мењао унутрашње акте, пословни простор за смештај оружја и муниције, поред наведене документације уз захтев доставља и измењене акте, односно доказе о поседовању пословног простора и позитивно мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености услова за смештај оружја и муниције за нови простор.

 

Напомена: За лиценцу којој је истекао рок, не може се поднети захтев из члана 16. став 1. Закона о приватном обезбеђењу.