Policija u zajednici

Koncept policije u zajednici predstavlja ideju da policajci i građani rade zajedno, odnosno da na različite kreativne načine rešavaju probleme na nivou lokalne zajednice koji su vezani za kriminal, strah od kriminala, različite društvene poremećaje i druge bezbednosne izazove.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je od 2001. godine, vršeći pripreme za uvođenje koncepta policije u zajednici, preduzelo niz mera u reformi preventivnog rada policije, jačanju zakonitosti u radu i zaštiti ljudskih i manjinskih prava građana, izgradnji bolje komunikacije sa javnošću i saradnje sa građanima i zajednicom, stvarajući tako neophodne preduslove za bolju prevenciju i razvoj partnerskih odnosa sa građanima.

Radi utvrđivanja smernica u uspostavljanju i razvoju novih načina saradnje policije sa građanima, zajednicom i institucijama i radi povećanja lične i kolektivne bezbednosti, Vlada Republike Srbije je u aprilu 2013. godine usvojila Strategiju policije u zajednici.

Avgusta 2015. godine usvojen je Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu, koji je predstavljao skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija osnovnih ciljeva predviđenih Strategijom.

Uvođenje principa rada policije u zajednici doprinosi unapređenju rada policajaca pozornika i pešačkih patrola policije, kroz dodavanje novih sadržaja pozorničkoj i patrolnoj delatnosti policije.

Razlike u odnosu na tradicionalni rad policajaca pozornika se ogledaju u većoj obučenosti i spremnosti policajca koji obilaze rejone (delove malih područja-sektora) da ostvaruju neposrednu komunikaciju sa građanima, uz stalno interesovanje da upoznaju njihove probleme, probleme zajednice-susedstva, bezbednosne potrebe, strah od kriminala, uočavaju faktore koji pogoduju nastanku i razvoju kriminala, kriminalna žarišta i dr.

Promene u policijskoj organizaciji u skladu sa novim konceptom profilišu policiju kao javnu službu koja ostvaruje partnerstvo sa zajednicom i samim tim obezbeđuje podršku građana i njihovo učešće u preventivnim aktivnostima.

Vizija, misija i vrednosti

Vizija - Bezbedna zajednica sa dostupnom i nepristrasnom policijskom službom koja odgovorno deluje u partnerstvu sa zajednicom i građanima na rešavanju bezbednosnih problema.

Misija – Profesionalni i etički razvoj policijske službe u skladu sa demokratskim vrednostima, bezbednosnim izazovima i potrebama građana i zajednice.

Vrednosti:

  • odgovorno služenje građanima;
  • ravnopravan odnos prema svima uz uvažavanje različitosti ljudi, uvažavanje zajednice i njihovih potreba;
  • uključivanje zajednice u rešavanje bezbednosnih problema;
  • posvećenost ostvarivanju bezbednosti građana i zajednice.

Lokalni saveti za bezbednost

Lokalni savet za bezbednost osniva se u gradu ili opštini kada se predstavnici ključnih organa, ustanova i društvenih grupa dogovore da zajednički deluju kako bi svoju lokalnu zajednicu učinili bezbednijim mestom za život.

Uloga lokalnog saveta za bezbednost je:

  • identifikovanje problema članova zajednice, naročito onih najranjivijih, po pitanjima bezbednosti, osećaja sigurnosti i drugih problema vezanih za kvalitet života;
  • razvijanje projekata, u saradnji sa drugim opštinskim organizacijama i građanima, koji odgovaraju na ove probleme;
  • sprovođenje i praćenje ovih projekata;
  • promovisanje značaja bezbednosti u zajednici i preventivnih aktivnosti;
  • upoznavanje javnosti sa ulogom i delovanjem lokalnog saveta za bezbednost.

Sastav lokalnog saveta za bezbednost:

Saveti za bezbednost će u skladu sa specifičnostima lokalne zajednice, imati odgovarajući sastav koji omogućava sveobuhvatno i efikasno identifikovanje, određivanje prioriteta i rešavanje bezbednosnih problema.

U redovni sastav lokalnog saveta za bezbednost biće uključeni predstavnici lokalne samouprave (gradonačelnik, predsednik opštine, predsednik skupštine grada/opštine, službe lokalne samouprave i dr.), policije (načelnik policijske uprave, načelnik policijske stanice / komandir policijske ispostave ili drugi rukovodioci), pravosudnih organa (sudije i javni tužioci), centara za socijalni rad, drugih organa, prosvetnih ustanova, zdravstvenih ustanova, privrede, medija, verskih organizacija, manjina i nevladinog sektora.

U okviru lokalnog saveta za bezbednost, biće moguće formiranje međuresornih radnih grupa za pojedine bezbednosne probleme. Članovi ovih grupa biće stručnjaci za relevantne oblasti koji poseduju odgovarajuća znanja za osmišljavanje i sprovođenje konkretnih projekata.

Radi efikasnijeg osnivanja saveta, partneri će definisati ciljeve partnerstva, uloge i odgovornosti, oblike partnerstva, potencijale svakog partnera, načela zajedničkog rada, korisnike, resurse koji će biti korišćeni, prednosti, očekivanja, moguće prepreke i rizike, i prevazilaženje mogućih problema.

Prikupljanje informacija metodom „od vrata do vrata“

Policijski službenici u aktivnosti „od vrata do vrata“ uspostavljaju kontakte sa građanima isključivo na principu dobrovoljnosti, i sa njima obavljaju razgovore uz potpuno uvažavanje njihove privatnosti i poštovanje ljudskih prava, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Ove aktivnosti omogućuju građanima da upoznaju policijske službenike u njihovoj lokalnoj zajednici, da slobodno izraze svoje mišljenje o stanju bezbednosti, njihovom osećaju sigurnosti i radu policije, a policijskim službenicima pružaju priliku da upoznaju bezbednosne probleme, pružaju savete građanima o bezbednosnoj zaštiti, podstiču njihovo učešće u programima prevencije i prisustvovanje sastancima sa policijom na nivou lokalne zajednice.

Policija vrši obradu i korišćenje prikupljenih podataka u aktivnosti „od vrata do vrata“ za poboljšanje stanja bezbednosti i osećaja sigurnosti građana, unapređenje rada policije i odnosa sa građanima i sprečavanje svih vidova zloupotreba od strane policijskih službenika.

Dani otvorenih vrata

U cilju unapređenja odnosa policije sa građanima, naročito decom, u područnim policijskim upravama se organizuju „dani otvorenih vrata“. Kroz ovakve vidove pripremljenih poseta i odgovarajući program, građani, a posebno deca, imaju priliku da se upoznaju sa radom i poslovima policije, da razgovaraju sa policijskim službenicima o različitim pitanjima i razvijaju poverenje u policiju i njenu delatost.

Rad policije sa osetljivim društvenim grupama     

Policijske metode i praksa su usmereni i na razvijanje komunikacije, građenje poverenja i ostvarivanje partnerstava sa manjinama. Policija stvara uslove za ostvarivanje komunikacije na jezicima nacionalnih manjina kako bi pripadnici manjinskih zajednica uzeli učešće u aktivnostima koje se odnose na bezbednost u zajednici.

Policijsko postupanje je nepristrasno i humano, usmereno na podsticanje manjinskih i socijalno ranjivih grupa da sarađuju u identifikovanju i rešavanju bezbednosnih problema kroz učešće u savetodavnim bezbednosnim telima, na sastancima, u savetodavnim grupama građana, kroz posete policiji i sl.

Međunarodna saradnja

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saradnji sa Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS) i drugim međunarodnim partnerima, u poslednjih nekoliko godina u svim područnim policijskim upravama realizovalo više seminara, stručnih obuka i drugih vidova edukacije i više od 60 mini-projekata koji su bili posvećeni razvoju rada policije u zajednici i razvoju prevencije u bezbednosno aktuelnim oblastima (prevencija nasilja u porodici, prevencija vršnjačkog nasilja, nasilja u sportu, prevencija narkomanije, zaštita ranjivih društvenih grupa i manjinskih zajednica, prevencija kriminala i sl.).

Linkovi: